Παραγωγή και συλλογή αερίου – Εφαρμογή: Το οξυγόνο συντηρεί την καύση