Ρυθμός παραγωγής θερμότητας

Σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο μη λείο. Πως υπολογίζουμε το ρυθμό παραγωγής θερμότητας.

Α. Τυ                     Β. ΙΤΙΙυΙ                        Γ.  -Τυ

(Visited 237 times, 19 visits today)

Μέτρηση ΗΕΔ

Για να μετρήσουμε την άγνωστη ΗΕΔ μια πηγής χρησιμοποιούμε 2 βολτόμετρα .Συνδέουμε το ένα βολτόμετρο στα άκρα της πηγής και δείχνει ένδειξη 3V . Συνδέουμε το άλλο βολτόμετρο και δείχνει ένδειξη 4V . Όταν συνδέσουμε και τα 2 βολτόμετρα στα άκρα της τότε δείχνουν την ίδια ένδειξη ίση με 2V. Βρείτε  την ΗΕΔ  της πηγής.

(Visited 112 times, 1 visits today)

Απορία

Πότε θα σταθεροποιηθεί η μορφή του δικτύου;; άλλη μορφή έχει το πρωί και άλλη το βράδυ;; Η προηγούμενη μορφή που έμοιαζε με το παλιό δίκτυο προσωπικά μου άρεσε .

(Visited 429 times, 4 visits today)

Πότε δεν ολισθαίνουν οι τροχοί

Δύο ομογενείς τροχοί έχουν ίδια μάζα Μ και ίδια ακτίνα R και τα κέντρα τους συνδέονται με ομογενή ράβδο μάζας Μ και μήκους l. Οι τροχοί κυλάνε σε κεκλιμένο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζουν συντελεστή στατικής τριβής μσ=0,25 . Για ποιές τιμές της γωνίας φ του κεκλιμένου επιπέδου δεν έχουμε ολίσθηση;  I = 1/2MR2

(Visited 1.150 times, 1 visits today)

Συγκοινωνούντα δοχεία

Ένας σωλήνας σχήματος ανεστραμμένου Π έχει στο κάτω τμήμα διάφραγμα Δ. Στα 2 σκέλη υπάρχει νερό .Στο αριστερό σκέλος το νερό φτάνει ως το άνω χείλος του σωλήνα. Στο δεξιό σκέλος το νερό φτάνει σε λιγότερο ύψος ώστε οι ελεύθερες επιφάνειες του νερού στους 2 σωλήνες να έχουν υψομετρική διαφορά 40cm . Η διατομή του αριστερού (γεμάτου) σωλήνα είναι 3cm2 ενώ του δεξιού σωλήνα είναι 1cm2.  Αν αφαιρέσουμε το διάφραγμα ακαριαία .

Α. Να εξετάσετε αν θα χυθεί νερό από υπερχείλιση στο δεξιό σωλήνα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 319 times, 1 visits today)

Αρπαγή Στέγης

Στο φαινόμενο αρπαγής στέγης υπάρχουν 2 τρόποι εφαρμογής Μπερνούλι

1οs . Μεταξύ 2 σημείων Α και Γ που το Α είναι εντός του κτίσματος και το Γ πάνω από τη στέγη

2ος. Από το άπειρο μέχρι το σημείο Γ θεωρώντας ότι στο άπειρο ο αέρας είναι ακίνητος (υ=0) Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 309 times, 1 visits today)

Πείραμα Torricelli

Στο πείραμα Torricelli θεωρούμε ότι ο κατακόρυφος αερόκενος σωλήνας είναι πρισματικός και έχει ύψος 1m και ασήμαντο βάρος

Α. Αναποδογυρίζουμε το σωλήνα σε λεκάνη που που περιέχει υδράργυρο και ο υδράργυρος ανεβαίνει σε κάποιο ύψος h .Για να κρατάμε ακίνητο το σωλήνα ασκούμε δύναμη F Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 228 times, 1 visits today)

Δύναμη σε ράβδο από τον άξονα περιστροφής

Ομογενής ράβδος περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα Ο ο οποίος διέρχεται από το ένα άκρο της . Η ράβδος εκτελεί οριακά ανακύκλωση .

Σε κάποια θέση η δύναμη που δέχεται η ράβδος από τον άξονα Ο είναι κάθετη στη ράβδο .

Ποιος ο λόγος των μέτρων της  επιτρόχιας προς την κεντρομόλο επιτάχυνση σε αυτή την θέση  .

(Visited 169 times, 4 visits today)

Κύλιση σε κεκλιμένο επίπεδο

Ένας τροχός ακτίνας R και μάζας Μ και ροπής αδράνειας  Ι= λΜR2  ξεκινάει από την βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας φ με ταχύτητα κέντρου μάζας υο  και γωνιακή ταχύτητα ωο  έτσι ώστε υο=R ωο

Α. Αν το κεκλιμένο επίπεδο είναι λείο ο τροχός φτάνει σε μέγιστο ύψος h Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 279 times, 1 visits today)

Μεταβολές επί τοις εκατό

Σε μια κρούση 2 σωμάτων η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήματος μεταβάλλεται κατά 100% .Πόσο τοις εκατό μεταβάλλεται η ορμή του συστήματος .Τι ποσοστό επι τοις % απαντά λάθος.

(Visited 209 times, 1 visits today)

Χρονική Διαφορά

Δύο σώματα Α και Β κινούνται στην ίδια κατακόρυφη .Το Α εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με υο κάποια στιγμή , ενώ το Β αφήνεται με χρονική διαφορά τ από ύψος h πάνω από την αρχική θέση του Α να κάνει ελεύθερη πτώση . Βρείτε τη χρονική διαφορά τ

(Visited 171 times, 1 visits today)
Page 1 of 7
1 2 3 4 5 6 7