Φωτογραφία του/της Πάλμος Δημήτρης
Σύστημα σωμάτων

Τα σημειακά σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος έχουν μάζες ,m1=1Kg , m2=2Kg, εμφανίζουν συντελεστές τριβής μ12=0,2  με το οριζόντιο επίπεδο, ενώ είναι φορτισμένα με ομόσημα ηλεκτρικά φορτία συνεπώς απωθούνται. Αρχικά τα Σ1, Σ2 συγκρατούνται ακίνητα. Κάποια χρονική στιγμή (t0=0) το Σ1 εκτοξεύεται, προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου υ0=10m/s ενώ το Σ2 αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 448 times, 28 visits today)

Φωτογραφία του/της Πάλμος Δημήτρης
Ταλαντώσεις σε κάθετες διευθύνσεις

Το σώμα Σ1 του διπλανού σχήματος είναι μια μικρή εντελώς λεία σφαίρα η οποία μπορεί να θεωρηθεί υλικό σημείο. Έχει μάζα m1 = 1kg και ισορροπεί ακίνητη στη θέση Ο. Οι μόνες δυνάμεις που ασκούνται σε αυτήν είναι η δύναμη F η οποία είναι σταθερής διεύθυνσης και φοράς, με μέτρο F = 20N και η δύναμη Ν της οποίας ο φορέας είναι η ευθεία που διέρχεται από το σώμα Σ1 και το σημείο Κ, η φορά της είναι πάντα προς το σημείο Κ και το μέτρο της δίνεται από τη σχέση Ν = 100•r (SI), όπου r η απόσταση του σώματος από το σημείο Κ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 612 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Πάλμος Δημήτρης
Πλάγια κρούση

Δύο απόλυτα λείες ίδιες ελαστικές σφαίρες κινούνται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με σταθερές ταχύτητες. Τα μέτρα των ταχυτήτων είναι ίσα ενώ οι φορείς τους ταυτίζονται με τις ευθείες ε1, ε2 , όπως στο διπλανό σχήμα.  Στην αρχή του φαινομένου (to = 0) οι σφαίρες ισαπέχουν από το σημείο τομής των ευθειών.  Κάποια χρονική στιγμή οι σφαίρες συγκρούονται ελαστικά.  Η χρονική διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα. Μετά την κρούση: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 974 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Πάλμος Δημήτρης
Ένας κύλινδρος και τρια βαρέλια

Ένας κύλινδρος και τρία βαρέλια αφήνονται ταυτόχρονα στην ίδια απόσταση από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ. Ο κύλινδρος Α έχει μάζα Μ και είναι συμπαγής και ομογενής. Τα βαρέλια Β, Γ, Δ είναι κούφιοι κύλινδροι. Οι παράπλευρες επιφάνειες τους έχουν αμελητέο πάχος, είναι κατασκευασμένες από διαφορετικά υλικά αλλά έχουν την ίδια μάζα m. Οι βάσεις τους (τα καπάκια των βαρελιών) έχουν αμελητέα μάζα. Τα τρία βαρέλια είναι γεμάτα με διαφορετικό υγρό το κάθε ένα. Τα υγρά θεωρούνται ιδανικά χωρίς ιξώδες. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 53 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Πάλμος Δημήτρης
Κι αν η επαφή πλατφόρμας οριζοντιου επιπεδου δεν ειναι λεια;

Στο διπλανό σχήμα φαίνονται δύο σώματα Σ1 και Σ2 , ίσων μαζών, τα οποία ισορρο-πούν ακίνητα πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Το επίπεδο επαφής των Σ1 και Σ2 είναι οριζόντιο και ο συντελεστής τριβής μεταξύ τους είναι μ1 = 0,6 , ενώ ο συντελεστής τριβής μεταξύ του οριζόντιου δαπέδου και του Σ2 είναι μ2 = 0,1. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 ένα βλήμα ίσης μάζας με Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 46 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Πάλμος Δημήτρης
Συμβολή κυμάτων και σύνθεση ταλαντώσεων

Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 αρχίζουν τη χρονική στιγμή t = 0 να εκτελούν στην αρχικά ήρεμη επιφάνεια υγρού αρμονική ταλάντωση της μορφής ψ = 0,4ημ(4πt) (SI).

i) Ποια η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ενός σημείου Σ1 στο οποίο η διαφορά φάσης των τα-λαντώσεων που εκτελεί λόγω των δύο κυμάτων είναι φ2 – φ1 = 4π/3;

ii) Σε πόσο χρόνο μετά την έναρξη της συμβολής το Σ1 περνά για πρώτη φορά από τη θέση ισορροπίας του; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 33 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Πάλμος Δημήτρης
Test στο κύκλωμα LC

Στο κύκλωμα του σχήματος ο διακόπτης Δ είναι κλειστός ενώ ο μεταγωγός βρίσκεται στη θέση (1) για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι ίση με C = 0,1μF ενώ ο συντελεστής αυτεπαγωγής του ιδανικού πηνίου είναι L = 0,1H.  Η ΗΕΔ της ηλεκτρικής πηγής που συνδέεται με τον πυκνωτή είναι E2 = 20V.  Το πηνίο είναι συνδεμένο με ηλεκτρική πηγή, εσωτερικής αντίστασης r1=100Ω, η οποία έχει τοποθετηθεί  σε αδιαφανές κουτί. Κάποια χρονική στιγμή ανοίγουμε το διακό-πτη Δ, ενώ τη χρονική στιγμή t = 0 μεταφέρουμε το μεταγωγό στη θέση (2) πολύ γρήγορα και χωρίς να σχηματιστεί σπινθήρας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 35 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Πάλμος Δημήτρης
Κατακόρυφα ελατήρια – ταλάντωση – γραφικές παραστάσεις

Σώμα αμελητέων διαστάσεων και μάζας m=1Kg, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση δεμένο στα άκρα ιδανικών ελατηρίων με σταθερές k1 =300N/m και k2=100N/m, όπως στο σχήμα. Η απόσταση των φυσικών μηκών των ελατηρίων είναι d=0,3m.
1. Να αποδείξετε ότι το σύστημα θα εκτελέσει α. α. τ. αν εκτραπεί κατακόρυφα από τη θέση ισορρο-πίας του.
2. Αν το πλάτος της ταλάντωσης είναι ίσο με A= 0,2m να δώσετε τις γραφικές παραστάσεις των δυνάμεων των ελατηρίων και των δυναμικών ενεργειών των ελατηρίων σε συνάρτηση με την απομάκρυνση της ταλάντωσης θεωρώντας θετική φορά ομόρροπη του βάρους.
3. Αν τη χρονική στιγμή t= 0 το σώμα βρίσκεται στη θέση ισορροπίας του και η Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 43 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Πάλμος Δημήτρης
Κατακόρυφο ελατήριο – ταλάντωση – γραφικές παραστάσεις

Σώμα αμελητέων διαστάσεων και μάζας m = 4Kg , εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m , όπως στο σχήμα.

1. Να αποδείξετε ότι το σύστημα, αν εκτραπεί από τη θέση ισορροπίας του, θα εκτελέσει
  α. α. τ. θεωρώντας θετική φορά:

            α) ομόρροπη της απομάκρυνσης.

            β) αντίρροπη της απομάκρυνσης.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 48 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Πάλμος Δημήτρης
Ταλάντωση ράβδου και μια τροχαλία.

Στο σχήμα φαίνεται μια ράβδος μάζας m1 = m, η οποία βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο συνδεδεμένη σε ιδανικό αβαρές ελατήριο σταθεράς k = 300 N/m. Η ράβδος βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με τροχαλία μάζας m2 = 2m , στην περιφέρεια της οποίας έχουμε χαράξει αβαθές αυλάκι και έχουμε τυλίξει μέσα σε αυτό αβαρές μη εκτατό νήμα. Στην άλλη άκρη του νήματος είναι συνδεδεμένο ση-μειακό σώμα μάζας m3 = m. Τόσο μεταξύ της ράβδου και τηςτροχαλίας όσο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 6 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Πάλμος Δημήτρης
Ένα βαρούλκο με χάντρα

Το βαρούλκο ενός πηγαδιού αποτελείται από τροχαλία ακτίνας R = 0,5m  και μάζας M = 10kg  , στο οποίο είναι προσαρμοσμένη χειρολαβή η οποία αποτελείται από τρεις ράβδους αμελητέας μάζας.  Η ράβδος ΑΓ έχει μήκος L = 2m .  Στην τρο-χαλία είναι τυλιγμένο αβαρές σχοινί στο άκρο του οποίου είναι κρεμασμένο σημειακό σώμα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 21 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Πάλμος Δημήτρης
Κι αν πρέπει να συγκρίνουμε την κρίσιμη γωνία με τη γωνία διάθλασης;

Παρατηρητής Μ βρίσκεται μέσα σε οπτικό μέσο με δείκτη διάθλασης και κοιτάζει προς τη διαχωριστική επιφάνεια των δύο οπτικών μέσων. Γνωρίζουμε ότι η κρίσιμη γωνία είναι 42 μοίρες. Στα σημεία Α και Β υπάρχουν δύο πηγές δεσμών L.A.S.E.R..Αν φ = θ = 45 και 0<=π<90 , ο παρατηρητής βλέπει :

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 45 times, 1 visits today)
Page 1 of 2
1 2