Οι ταχύτητες σε ελαστικές κρούσεις.

Οι σφαίρες Α και Β του διπλανού σχήματος, με ίσες ακτίνες και μάζες m και 3m αντίστοιχα, κινούνται στην ίδια ευθεία, σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με ταχύτητες υ1 και υ2=4m/s, χωρίς να στρέφονται. Κάποια στιγμή t=0, οι σφαίρες απέχουν κατά d=8m, ενώ μετά την κεντρική και ελαστική μεταξύ τους κρούση, η Α σφαίρα ακινητοποιείται. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 21 times, 1 visits today)

Προτείνοντας δύο υποερωτήματα…

Σαν συνέχεια της ανάρτησης «ψάχνοντας ένα ερώτημα.» ας δούμε δύο υποερωτήμα για τα θέματα Γ και Δ των τελευταίων εξετάσεων, με τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη κλιμάκωση, αλλά κυρίως καλύτερη αξιολόγηση των υποψηφίων. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 36 times, 1 visits today)

Μελέτη μιας κρούσης, από ένα διάγραμμα

Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ορμής ενός σώματος Α που οφείλεται στην μετωπική ελαστική κρούση του με ακίνητο σώμα Β. Η κρούση πραγματοποιείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 24 times, 1 visits today)

Κρούση σφαίρας με άλλη ακίνητη

Μια σφαίρα Α μάζας m1=0,6kg κινείται (χωρίς να στρέφεται) σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ1=2m/s και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερη ακίνητη σφαίρα Β, ίσης ακτίνας και μάζας m2=0,4kg. Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 23 times, 1 visits today)

Μετά την ελαστική κρούση.

Ένα σώμα Σ μάζας 2kg, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου με μήκος ℓ=2m, το άλλο άκρο του οποίου έχει προσδεθεί σε σταθερό σημείο Ο. Ένα δεύτερο σώμα Σ1, μάζας 1kg κινείται με ταχύτητα υ0=15m/s στην κατεύθυνση Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 26 times, 1 visits today)

Κρούσεις και μεταβολή της ορμής.

Ένα σώμα Σ1 μάζας 2kg κινείται με σταθερή ταχύτητα υ1=3m/s με διεύθυνση κάθετη σε κατακόρυφο τοίχο. Στην πορεία του συναντά δεύτερο Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 25 times, 1 visits today)

Ομαλή κυκλική κίνηση και στροφορμή.

Ένα υλικό σημείο μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου νήματος μήκους R με ταχύτητα μέτρου υ, όπως στο σχήμα. Μια ερώτηση, με βάση τη συνήθη πρακτική, όπως τουλάχιστον τη συναντάμε σε ερωτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων είναι:

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 11 times, 1 visits today)

Μια έκκεντρη κρούση δύο σφαιρών.

Δύο λείες, ομογενείς σφαίρες με μάζες m1 =0,1kg, m2=0,2kg και την ίδια ακτίνα R, κινούνται χωρίς να περιστρέφονται Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 60 times, 1 visits today)

Ταλαντώσεις και κρούσεις…

Το σώμα Α μάζας m=0,2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k=50Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε κατακόρυφο τοίχο. Το σώμα Α βρίσκεται σε επαφή με δεύτερο σώμα Β, μάζας Μ.
Εκτρέπουμε το σώμα Α προς τα αριστερά, συμπιέζοντας το ελατήριο κατά d=0,4m και το αφήνουμε να ταλαντωθεί, οπότε μετά από λίγο, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με το σώμα Β. Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 21 times, 1 visits today)

Οι δυναμικές ενέργειες μεταβάλλονται.

Ένα σώμα ηρεμεί στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου, έχοντας επιμηκύνει το ελατήριο κατά d. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα κάτω επίσης κατά d και τη χρονική στιγμή t=0 το αφήνουμε ελεύθερο, οπότε εκτελεί ΑΑΤ. Τη στιγμή t1=Τ/3, όπου Τ η περίοδος ταλάντωσης, το σώμα περνά από μια θέση Γ. Για τη θέση αυτή και θεωρώντας θετική την προς τα πάνω κατεύθυνση, να βρεθούν:
i)   Η απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας του.
ii)  Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του σώματος. Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 20 times, 1 visits today)

Διαγράμματα δυναμικής ενέργειας.

2016-07-27_09-33-03Ένα υλικό σημείο μάζας 1kg εκτελεί ΑΑΤ και στο πρώτο διάγραμμα δίνεται η δυναμική του ενέργεια σε συνάρτηση με το χρόνο.

i)   Να βρεθούν η περίοδος και το πλάτος ταλάντωσης.
ii)  Να γίνει η γραφική παράσταση x=x(t) της απομάκρυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.

iii) Αν το διάγραμμα είχε τη μορφή του δεύτερου σχήματος, ποια μορφή θα είχε η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης, αν τη στιγμή t=0, το σώμα κινείται προς την θετική κατεύθυνση;

iv) Τη στιγμή t=0, το σώμα κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση, ενώ το αντίστοιχο διάγραμμα κινητικής ενέργειας,  έχει τη μορφή του τρίτου διαγράμματος. Να γίνει ξανά η γραφική παράσταση της Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 46 times, 1 visits today)

Η φάση και η αρχική φάση της απομάκρυνσης σε μια ΑΑΤ.

Στο διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της φάσης της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο, ενός σώματος που
εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.
i)  Πόση είναι η αρχική φάση και ποιος ο ρυθμός μεταβολής της φάσης της απομάκρυνσης;
ii) Να βρεθεί η περίοδος ταλάντωσης του σώματος.
iii) Να υπολογιστεί η μεταβολή της φάσης της ταχύτητας σε χρονικό  διάστημα Δt=6s. Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 17 times, 1 visits today)