Η κίνηση του τροχού

Ένας κατακόρυφος ομογενής τροχός μάζας Μ=3kg και ακτίνας R=0,1m είναι ακίνητος σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t=0 ο τροχός δέχεται στο κέντρο μάζας του οριζόντια δύναμη μέτρου F=12N, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο συντελεστής οριακής τριβής μεταξύ τροχού και δαπέδου είναι μορ=0,1 και θεωρούμε ότι είναι ίδιος με το συντελεστή τριβής ολίσθησης. Η ροπή αδράνειας ομογενούς τροχού, ως προς άξονα κάθετο στο επίπεδό του, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο μάζας του, είναι  Ι=1/2ΜR2 και το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας είναι g=10m/s2.

Α. Να εξετάσετε αν ο τροχός εκτελεί κύλιση

Β. Να υπολογίσετε το μέτρο αcm της επιτάχυνσης του τροχού και το μέτρο αγ της γωνιακής του επιτάχυνσης.

Γ. Τη χρονική στιγμή t=5s να υπολογίσετε:

α. το μέτρο της ταχύτητας του ανώτατου σημείου A του τροχού

β. το μέτρο της εφαπτομενικής επιτάχυνσης του ανώτατου σημείου Α του τροχού

γ. το μέτρο της οριζόντιας επιτάχυνσης του σημείου Γ του τροχού, που βρίσκεται στο δεξί άκρο της οριζόντιας διαμέτρου του.

Δ. Για ποιες τιμές της δύναμης  ο τροχός κυλίεται;

Η συνέχεια σε word και σε pdf

(Visited 424 times, 46 visits today)

Υγρό ανεβαίνει σε σωλήνα

Στο σωλήνα σταθερής διατομής Α του σχήματος ρέει υγρό πυκνότητας ρ, ανερχόμενο με τη βοήθεια αντλίας σταθερής παροχής Π. Σε δύο σημεία των οριζόντιων τμημάτων του σωλήνα, τα οποία απέχουν κατακόρυφα απόσταση Η, έχουμε προσαρμόσει κατακόρυφα  ανοικτά σωληνάκια, στα οποία το υγρό ισορροπεί σε ύψη h1 και h2 αντίστοιχα, με h1 > h2 και h1-h2 διάφορο του Η. Θεωρούμε τη ροή στρωτή και μόνιμη. Το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας είναι ίσο με g. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 538 times, 1 visits today)

Η ράβδος και η δύναμη από το έδαφος

Η ομογενής ράβδος ΑΓ του σχήματος έχει βάρος Β και μήκος L . Η ράβδος ισορροπεί στηριζόμενη σε λείο κατακόρυφο τοίχο και σε οριζόντιο δάπεδο, σχηματίζοντας με αυτό γωνία φ, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Α. το οριζόντιο δάπεδο είναι:

α. λείο                  β. μη λείο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 460 times, 1 visits today)

Ένα διάγραμμα ΣF – t και οι κινήσεις

Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο, το οποίο ταυτίζεται με τον άξονα x’x, του οποίου η θετική φορά θεωρούμε ότι είναι προς τα δεξιά. Τη χρονική  στιγμή t0=0 το σώμα έχει ταχύτητα μέτρου υ0 όπως φαίνεται στο σχήμα και δέχεται μια οριζόντια συνισταμένη δύναμη ΣF, της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ αν είναι σωστές και με το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένες και να δικαιολογήσετε κάθε επιλογή σας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 382 times, 1 visits today)

Κατακόρυφες βολές από ταράτσα

Από την ταράτσα πολυκατοικίας ύψους h=15m εκτοξεύουμε τη χρονική στιγμή t0=0 δύο σώματα Α και Β με μάζες m1=2kg και m2=3kg αντίστοιχα, με κατακόρυφες αρχικές ταχύτητες μέτρου υ0,10,2=10m/s, το Α προς τα πάνω και το Β προς τα κάτω. Η εκτόξευση γίνεται από τη θέση y=0 ενός προσανατολισμένου άξονα y’y, του οποίου η θετική φορά ορίζεται προς τα πάνω.

Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας είναι (για ευκολία στους υπολογισμούς) g=10m/s2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 253 times, 1 visits today)

Το ασθενοφόρο εκπέμπει ή αρχίζει να εκπέμπει;

Α. Ένα ασθενοφόρο είναι ακίνητο σε οριζόντιο δρόμο και  έχει ενεργοποιημένη τη σειρήνα του εκπέμποντας ήχο συχνότητας fS. Τη  χρονική στιγμή t0=0 ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος κινείται με  ταχύτητα μέτρου υΑ=10m/s και κατευθύνεται προς το ασθενοφόρο, απέχει από αυτό απόσταση d=200m και ακούει ήχο συχνότητας fA=680Hz.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 924 times, 1 visits today)

Σε τί διαφέρουν οι κινήσεις των δύο σωμάτων;

Δύο σώματα (Α) και (Β) κινούνται ευθύγραμμα πάνω στην ίδια ευθεία, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x’x. Στο διάγραμμα φαίνονται οι ταχύτητες των δύο σωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο.

Α. Να χαρακτηρίσετε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις που ακολουθούν και να δικαιολογήσετε αναλυτικά την κάθε επιλογή σας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 540 times, 1 visits today)

Η κίνηση, η θέση, η μετατόπιση και το διάστημα

Ένα σώμα κινείται σε ευθεία, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x’x. Tη χρονική στιγμή t0=0 το σώμα διέρχεται από τη θέση x0=20m, ενώ η εξίσωση ταχύτητάς του είναι υ=-4+2t (S.I.) όπου t ανήκει στο διάστημα [0,4s] . Θεωρούμε θετική φορά προς τα δεξιά. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 416 times, 1 visits today)

Μια ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

Ένα σώμα αρχικά ακίνητο, αρχίζει τη χρονική στιγμή t0=0 να κινείται ευθύγραμμα ομαλά μεταβαλλόμενα κατά μήκος ενός άξονα x’x και το διάγραμμα θέσης – χρόνου (x – t) για την κίνησή του φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Τη χρονική στιγμή t1=2s, o ρυθμός μεταβολής της θέσης του σώματος είναι ίσος με 4m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 297 times, 1 visits today)

Όταν η δύναμη αλλάζει (πάλι) κατεύθυνση

Ένα σώμα μικρών διαστάσεων μάζας m=10kg είναι ακίνητο στο σημείο Ο (x=0) ενός ημιάξονα Οx, ο οποίος βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο μεγάλης έκτασης, του οποίου την κάτοψη βλέπουμε στο διπλανό σχήμα. Τη χρονική στιγμή t=0 ασκούμε στο σώμα οριζόντια δύναμη F, η οποία έχει την κατεύθυνση του Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 317 times, 1 visits today)

Η επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση

Σώμα (υλικό σημείο) εκτελεί κυκλική ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας R. Στο σχήμα φαίνονται δύο θέσεις του σώματος (Α) και (Γ) και οι αντίστοιχες (γραμμικές) ταχύτητές του. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ αν είναι σωστές και με το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένες και να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας.

Α. Για τις ταχύτητες του σώματος στις θέσεις (Α) και (Γ) ισχύει . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.802 times, 1 visits today)

Δύο σώματα και μια σανίδα

Λεπτή οριζόντια σανίδα Σ μάζας Μ=2kg και μήκους L=5m είναι ακίνητη σε λείο οριζόντιο δάπεδο, το οποίο ταυτίζεται με τον άξονα x’x. Τη χρονική στιγμή t0=0, από τις άκρες της σανίδας εκτοξεύονται οριζόντια δύο σώματα Σ1 και Σ2 Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.026 times, 1 visits today)
Page 1 of 5
1 2 3 4 5