Από τη γωνία σε ταχύτητα-επιτάχυνση

Ένας δίσκος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα z, κάθετο στο επίπεδό του, που περνά από το κέντρο του Ο, όπως στο σχήμα. Αναφερόμενοι σε μια ακτίνα ΟΑ, θέλοντας να προσδιορίσουμε τη θέση της, χρειαζόμαστε μια εξίσωση φ=f(t), της γωνιακής θέσης της ακτίνας σε συνάρτηση με το χρόνο. Να βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα της ακτίνας (συνεπώς και του δίσκου) και η αντίστοιχη γωνιακή της επιτάχυνση, κάνοντας και τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις ω=ω(t) και αγων=α(t) στις παρακάτω περιπτώσεις: Συνέχεια ανάγνωσης

234. Καρούλι σε κεκλιμένο επίπεδο

Το καρούλι του σχήματος μάζας m=0,2Kg και ακτίνας R βρίσκεται πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=300. Σε απόσταση r=R/2 από το κέντρο του και πάνω σε αυτό βρίσκεται τυλιγμένο κατάλληλα ένα αβαρές νήμα που μπορεί να ξετυλίγεται ή να τυλίγεται χωρίς να γλιστρά. Στο ελεύθερο άκρο αυτού του σχοινιού ασκείται σταθερή δύναμη F=4Ν.

Τότε: Συνέχεια ανάγνωσης

Η κίνηση του τροχού

Ένας κατακόρυφος ομογενής τροχός μάζας Μ=3kg και ακτίνας R=0,1m είναι ακίνητος σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t=0 ο τροχός δέχεται στο κέντρο μάζας του οριζόντια δύναμη μέτρου F=12N, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο συντελεστής οριακής τριβής μεταξύ τροχού και δαπέδου είναι μορ=0,1 και θεωρούμε ότι είναι ίδιος με το συντελεστή τριβής ολίσθησης. Η ροπή αδράνειας ομογενούς τροχού, ως προς άξονα κάθετο στο επίπεδό του, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο μάζας του, είναι  Ι=1/2ΜR2 και το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας είναι g=10m/s2.

Α. Να εξετάσετε αν ο τροχός εκτελεί κύλιση

Β. Να υπολογίσετε το μέτρο αcm της επιτάχυνσης του τροχού και το μέτρο αγ της γωνιακής του επιτάχυνσης.

Γ. Τη χρονική στιγμή t=5s να υπολογίσετε:

α. το μέτρο της ταχύτητας του ανώτατου σημείου A του τροχού

β. το μέτρο της εφαπτομενικής επιτάχυνσης του ανώτατου σημείου Α του τροχού

γ. το μέτρο της οριζόντιας επιτάχυνσης του σημείου Γ του τροχού, που βρίσκεται στο δεξί άκρο της οριζόντιας διαμέτρου του.

Δ. Για ποιες τιμές της δύναμης  ο τροχός κυλίεται;

Η συνέχεια σε word και σε pdf

233. Ο Τροχός κυλίεται και η μάζα που ολισθαίνει.

Γύρω από τον ομογενή τροχό του σχήματος μάζας m=4Κg και ακτίνας R, είναι τυλιγμένο πολλές φορές ένα αβαρές νήμα. Το ελεύθερο άκρο του νήματος δένεται με σώμα μάζας M=1Kg. Τη χρονική στιγμή t0=0 αφήνουμε τον τροχό ελεύθερο να κινηθεί.  Ο τροχός κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=300.

Αν η Μ ολισθαίνει στο κεκλιμένο επίπεδο και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα στο κεκλιμένο επίπεδο και τη μάζα Μ είναι μ, τότε: Συνέχεια ανάγνωσης

Ομαλά επιταχυνόμενη κύλιση

Ένας δίσκος ακτίνας R, ξεκινά από την ηρεμία τη χρονική στιγμή to=0 και κυλίεται με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγων.
α) Ποια χρονική στιγμή t1 η επιτάχυνση του σημείου Η στο μπροστά άκρο της οριζόντιας διαμέτρου έχει κατακόρυφη διεύθυνση;

Την πιο πάνω χρονική στιγμή: Συνέχεια ανάγνωσης

Αναρρίχηση..τροχαλίας

Στο σχήμα απεικονίζονται μια τροχαλία μάζας m1 ,ακτίνας r, με ροπή αδράνειας Ι1,cm= ½ m1r2 ,  και μια άλλη τροχαλία μάζας m2, ακτίνας R=2r, που φέρει εγκοπή ακτίνας r, και έχει ροπή αδράνειας Ι2,cm= ½ m2R2. Στις τροχαλίες έχουμε τυλίξει πολλές φορές νήματα μη εκτατά, όπως στο σχήμα. Αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο να κινηθεί ,και με κάποιο τρόπο τα νήματα είναι διαρκώς κατακόρυφα. Συνέχεια ανάγνωσης

Επικείμενη ολίσθηση

Ημικυλινδρικό κέλυφος κέντρου Ο, έχει βάρος w ,ακτίνα R, αμελητέο πάχος και ακουμπά στο οριζόντιο δάπεδο. Στο σχήμα φαίνεται η τομή του AEB, σε κατακόρυφο επίπεδο. Ο συντελεστής μέγιστης στατικής τριβής του κελύφους με το έδαφος είναι μs  και θεωρείται ίσος με το συντελεστή τριβής ολίσθησης. Ασκούμε στο χείλος του κελύφους και στο άκρο του Α Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα Φυσικής Γ΄ Λυκείου

Το διαγώνισμα καλύπτει τα κεφάλαια: Ταλαντώσεις, Κρούσεις, Κύματα και Doppler. Είναι διάρκειας 3 ωρών.

Διαγώνισμα

Οι λύσεις παρακάτω.

Λύσεις

 

 

Επανάληψη θεωρίας Φυσ. Γ΄ Λυκείου (2) – Ερ. 101-200.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (101 – 200)

ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

101 Στο αίμα, όταν αυξάνει η ταχύτητα ροής του, αυξάνονται και οι εσωτερικές τριβές. Σ Λ
102 H Γη έχει σπιν εξαιτίας της περιστροφής της γύρω από τον Ήλιο. Σ Λ
103 Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων, καθώς και τα μεγέθη που ορίζονται με βάση αυτά, όπως η κινητική ενέργεια και η ορμή, ανήκουν στην κατηγορία των μεγεθών που δεν έχουν μια μόνο τιμή. Σ Λ
104 Η οριζόντια απόσταση δύο διαδοχικών σημείων ενός ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα και τα οποία βρίσκονται σε αντίθεση φάσης είναι ίση με λ, όπου λ το μήκος κύματος του κύματος. Σ Λ

Οι ερωτήσεις ΕΔΩ και οι απαντήσεις ΕΔΩ

Επανάληψη στη θεωρία Φυσ. Γ΄ Λυκείου (1) – Ερ. 1-100.

Συνέχεια ανάγνωσης

Το ραβδιστικό ελιάς «έριξε» μια ιδέα…

Ο τύπος του ραβδιστικού μας αποτελείται από μια ράβδο ομογενή μήκους L=3m και βάρους W2=20Ν, από ένα κινητήρα στο ένα άκρο της, βάρους W3=30Ν και ένα κύλινδρο με ελαστικά χοντρά νήματα στο άλλο άκρο της, βάρους W1=10Ν .(Τα άκρα της ράβδου ταυτίζονται με το κέντρο του κυλίνδρου και  το κέντρο του κινητήρα.) Ο κινητήρας τροφοδοτείται από μια γεννήτρια και δίνει κίνηση περιστροφική στο κύλινδρο με αποτέλεσμα τα ελαστικά νήματα χτυπώντας τον καρπό να τον ρίχνουν.

Η συνέχεια …εδώ  .

Μια αντλία, γιατί βιαζόμαστε…

Με τη βοήθεια ενός σωλήνα σταθερής διατομής, γεμίζουμε ένα δοχείο Α με νερό όγκου 4L, από μια μεγάλη δεξαμενή, όπου το νερό εξέρχεται από βάθος h=0,2m, σε χρονικό διάστημα 10s. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 193
1 2 3 4 5 6 193