Κατακόρυφα ελατήρια – ταλάντωση – γραφικές παραστάσεις

Σώμα αμελητέων διαστάσεων και μάζας m=1Kg, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση δεμένο στα άκρα ιδανικών ελατηρίων με σταθερές k1 =300N/m και k2=100N/m, όπως στο σχήμα. Η απόσταση των φυσικών μηκών των ελατηρίων είναι d=0,3m.
1. Να αποδείξετε ότι το σύστημα θα εκτελέσει α. α. τ. αν εκτραπεί κατακόρυφα από τη θέση ισορρο-πίας του.
2. Αν το πλάτος της ταλάντωσης είναι ίσο με A= 0,2m να δώσετε τις γραφικές παραστάσεις των δυνάμεων των ελατηρίων και των δυναμικών ενεργειών των ελατηρίων σε συνάρτηση με την απομάκρυνση της ταλάντωσης θεωρώντας θετική φορά ομόρροπη του βάρους.
3. Αν τη χρονική στιγμή t= 0 το σώμα βρίσκεται στη θέση ισορροπίας του και η Συνέχεια ανάγνωσης

Κατακόρυφο ελατήριο – ταλάντωση – γραφικές παραστάσεις

Σώμα αμελητέων διαστάσεων και μάζας m = 4Kg , εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m , όπως στο σχήμα.

1. Να αποδείξετε ότι το σύστημα, αν εκτραπεί από τη θέση ισορροπίας του, θα εκτελέσει
  α. α. τ. θεωρώντας θετική φορά:

            α) ομόρροπη της απομάκρυνσης.

            β) αντίρροπη της απομάκρυνσης.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ταλάντωση ράβδου και μια τροχαλία.

Στο σχήμα φαίνεται μια ράβδος μάζας m1 = m, η οποία βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο συνδεδεμένη σε ιδανικό αβαρές ελατήριο σταθεράς k = 300 N/m. Η ράβδος βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με τροχαλία μάζας m2 = 2m , στην περιφέρεια της οποίας έχουμε χαράξει αβαθές αυλάκι και έχουμε τυλίξει μέσα σε αυτό αβαρές μη εκτατό νήμα. Στην άλλη άκρη του νήματος είναι συνδεδεμένο ση-μειακό σώμα μάζας m3 = m. Τόσο μεταξύ της ράβδου και τηςτροχαλίας όσο Συνέχεια ανάγνωσης

ΟΤΑΝ ΣΠΑΕΙ Ο ΑΞΟΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Η ομογενής λεπτή δοκός του σχήματος που έχει μάζα Ζ m=4kg και μήκος d=3m ,μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα Α χωρίς τριβές .Ο άξονας Α απέχει 2m από το άκρο Ζ της δοκού. Αρχικά η δοκός κρατιέται ακίνητη σε κατακόρυφη θέση με το άκρο της Ζ προς τα πάνω. A Η δοκός με κατάλληλη στιγμιαία ώθηση ξεκινά να περιστρέφεται με το άκρο της Ζ να έχει οριζόντια ταχύτητα υ=8m/sec την t=0. Τη στιγμή που έχει στραφεί κατά 1800 μοίρες ο άξονας σπάει ακαριαία και η δοκός φτάνει στον ελάχιστο δυνατό χρόνο στο έδαφος που απέχει από τον άξονα Α κατακόρυφη απόσταση h>d. h Η δοκός φτάνει στο έδαφος σε κατακόρυφη θέση με το άκρο της Ζ προς τα κάτω. Συνέχεια ανάγνωσης

Αρμονικό κύμα με αρχική φάση -π

Κατά μήκος ενός άξονα x’Ox διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση, εγκάρσιο αρμονικό κύμα πλάτους Α-20cm και συχνότητας f=0,5Hz. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι υδ=20cm/s. Τη χρονική στιγμή t0=0 το κύμα φτάνει στο σημείο Ο με συντεταγμένη x=0. Για το σημείο Ο δίνεται ότι την t0=0 έχει απομάκρυνση ψ=0 και ταχύτητα υ<0. Συνέχεια ανάγνωσης

Ταλάντωση και ανελαστική κρούση

Σώμα Σ1 μάζας m = 2 kg ισορροπεί δεμένο στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου με σταθερά k = 100 N/m, του οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο ακλόνητα. Κάποια στιγμή τοποθετούμε, με μηδενική αρχική ταχύτητα, πάνω στο σώμα Σ1 ένα δεύτερο σώμα Σ2 ίσης μάζας. Το συσσωμάτωμα εκτελεί α. α. τ. με σταθερά επαναφοράς ίση με τη σταθερά του ελατηρίου. Την ίδια χρονική στιγμή, από κάποια απόσταση πάνω από τα δύο σώματα, αφήνουμε ελεύθερη να κινηθεί μια μπαλίτσα αμελητέων διαστάσεων. Λίγο μετά η μπαλίτσα συγκρούεται με το συσσωμάτωμα μετωπικά και αναπηδά προς τα πάνω, ενώ το συσσωμάτωμα αμέσως μετά τη σύγκρουσή τους σταματά να κινείται παραμένοντας μόνιμα στο σημείο που έγινε η κρούση. Τα μέτρα των ταχυτήτων της μπαλίτσας πριν την κρούση υ1, και μετά την κρούση υ2, συνδέονται με τη σχέση υ2 = υ1/2.
i) Ποια η ταχύτητα του συσσωματώματος τη στιγμή που αρχίζει η κρούση.
ii) Ποια η μικρότερη απόσταση, από τη θέση της κρούσης, που πρέπει ν’ αφήσουμε τη μπαλίτσα ώστε μετά την κρούση το συσσωμάτωμα να παραμείνει μόνιμα ακίνητο;
Συνέχεια ανάγνωσης

Επιταχυνόμενη και επιβραδυνόμενη κίνηση αγωγού

Ο αγωγός ΚΛ με μάζα m = 0,2 kg αντίστασης R2 = 1 Ω και μήκος ℓ = 1 m, τη χρονική στιγμή t = 0  εκτοξεύεται με αρχική οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0 = 4 m/s πάνω σε αγώγιμους ευθύγραμμους αγωγούς μεγάλου μήκους και αμελητέας αντίστασης, μένοντας συνεχώς σε επαφή με αυτούς. Οι δύο αυτοί αγωγοί Αx και Γy συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R1 = 4 Ω. Το όλο σύστημα βρίσκεται μέσα σε κατακόρυφο ομογενές (κατά τμήματα) μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β = 1 Τ το οποίο διακόπτεται σε κάποιο σημείο κατά μήκος των αγωγών Αx και Γy για διάστημα s = 2,2 m. Στον αγωγό με την εκτόξευση του ασκούμε και σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 2 Ν όπως φαίνεται στο σχήμα.

α. τι κίνηση θα κάνει ο αγωγός ΚΛ μετά την χρονική στιγμή t = 0; αιτιολογήστε την απάντηση σας.

β. ποια η οριακή ταχύτητα που θα αποκτήσει ο αγωγός;

γ. ποια η τάση VΚΛ του αγωγού τη στιγμή που ξαναμπαίνει στο πεδίο;

δ. τι κίνηση θα κάνει ο αγωγός όταν ξαναμπεί στο μαγνητικό πεδίο; αιτιολογήστε την απάντηση σας.

ε. μετά την είσοδο του αγωγού στο πεδίο κάποια στιγμή η δύναμη  καταργείται έχοντας διανύσει συνολικά απόσταση d = 9,2 m. Ποιο το ποσό θερμότητας που εκλύεται από τον αντιστάτη R1 στο περιβάλλον όταν ο αγωγός ΚΛ πάψει να κινείται;

Θεωρήστε ότι ο αγωγός αποκτά την μέγιστη ταχύτητα πριν βγει από το πρώτο πεδίο και ότι το δεύτερο πεδίο έχει αρκετό μήκος ώστε να ηρεμήσει ο αγωγός ΚΛ πριν βγει απ’ αυτό.

Η συνέχεια εδώ.

 

Σχόλιο από τον/την Εμμανουήλ Λαμπράκης στις 2 Απρίλιος 2013 στις 7:01

Βασίλη καλημέρα

Συγχαρητήρια για την ιδέα του διακοπτόμενου πεδίου. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο και «πλούσιο» θέμα. Επέτρεψε μου να κάνω μια μικρής σημασίας παρατήρηση. Θα έπρεπε κάτι να λες ώστε να εξασφαλίζεται ότι αγωγός θα προλάβει να αποκτήσει οριακή ταχύτητα πριν διακοπεί το πεδίο.

Σχόλιο από τον/την Βασίλης Δουκατζής στις 2 Απρίλιος 2013 στις 9:41

Καλημέρα Μανώλη.

Το γράφω στο τέλος «Θεωρήστε ότι ο αγωγός αποκτά την μέγιστη ταχύτητα πριν βγει από το πρώτο πεδίο και ότι το δεύτερο πεδίο έχει αρκετό μήκος ώστε να ηρεμήσει ο αγωγός ΚΛ πριν βγει απ’ αυτό.»

Μάλλον δεν το πρόσεξες.

Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.

Σχόλιο από τον/την Εμμανουήλ Λαμπράκης στις 2 Απρίλιος 2013 στις 10:22

Βασίλη καλημέρα ξανά. Τώρα έχω κενό στο σχολείο και είδα την απάντηση σου. Όντως το πρωί μου ξέφυγε.

Σχόλιο από τον/την Κωστης Λελεδακης στις 2 Απρίλιος 2013 στις 11:47

Καλημερα,

θα συμφωνίσω κι εγω με τον Μανώλη: Θα ήταν καλύτερα να αναφέρεται οτι αποκτά οριακή ταχύτητα πριν βγει απο το πρωτο πεδιο… Όταν λεμε οτι αποκτάει μέγιστη (και οχι οριακη)

ταχύτητα.. μπορεί καποιος να πει οτι έτσι κι αλλιώς θα αποκτούσε μεγιστη ταχύτητα λιγο πρίν ή την ώρα που βγαινει… αφου κανει επιταχυνόμενη κινηση μεχρι τοτε. Είναι αρκετα ξεκάθαρο και έτσι βέβαια αλλα μπορει να θεωρηθει ασαφες.

Συγχαρητηρια για την ωραια δουλεια.

Σχόλιο από τον/την Βασίλης Δουκατζής στις 2 Απρίλιος 2013 στις 12:42

Κωστή ευχαριστώ έκανα την διόρθωση που πρότεινες.

Θέλετε την άσκηση σε word;

Σχόλιο από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Απρίλιος 2013 στις 17:28

Βασίλη, ωραίο συνδυασμό δημιούργησες. Μπράβο.

Σχόλιο από τον/την Βασίλης Δουκατζής στις 2 Απρίλιος 2013 στις 18:24

Ευχαριστώ Διονύση.

Σχόλιο από τον/την Κυριακόπουλος Γιάννης στις 2 Απρίλιος 2013 στις 19:34

Πολύ καλή ιδέα. Να δεις που θα δώσεις ιδέες για ασκήσεις όπου ράβδος αρχικά επιταχύνεται και μετά επιβραδύνεται κ.λ.π.

Σχόλιο από τον/την Βασίλης Δουκατζής στις 2 Απρίλιος 2013 στις 20:55

Βασικά Γιάννη στα βιβλία που κυκλοφορούν έχουν ασκήσεις που αναφέρονται είτε σε εκτόξευση με ταχύτητα μεγαλύτερη της οριακής ή μικρότερη αυτής.

Για το διαγώνισμα που θα τους βάλω προσεχώς είπα να τα συνδυάσω και σκέφτηκα αυτό.

(Δυστυχώς οι μαθητές μου παρόλες τις προτροπές μου δεν διαβάζουν το Ylikonet οπότε δεν ανησυχώ μήπως δουν την άσκηση που θα τους βάλλω)

Ερωτήσεις 1ου θέματος στη χημεία ταξινομημένα κατά έτος τύπο λυκείου και περίοδο

Ο καιρός των επαναλήψεων φτάνει.

Τα θέματα θεωρίας παλαιοτέρων ετών νομίζω αποτελούν μια καλή πηγή ερωτήσεων επανάληψης.

Άλλωστε όπως θα διαπιστώσετε σχεδόν ανακυκλώνονται.

Αν βρείτε κάποιο λάθος παρακαλώ διορθώστε με.

Τα θέματα εδώ.

Φυσική Γ Γυμνασιου Ηλεκτρονικό μαθημα 5 (Ηλεκτρικό ρευμα 2)

Το αρχείο είναι στο Blogspot και ειναι φτιαγμένο σε XeLaTeX.

Τα σχόλια εδώ

Ποια ταχύτητα είναι η προβολή της άλλης;

Δημοσιεύτηκε από τον:

a3Κορφιάτη Ευάγγελο στις 15 Μάρτιος 2012 και ώρα 8:07

Στο παραπάνω σχήμα εικονίζεται ένα ημιφορτηγό, το οποίο τραβά ένα Συνέχεια ανάγνωσης