Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Κύλιση σε κεκλιμένο επίπεδο

Ένας τροχός ακτίνας R και μάζας Μ και ροπής αδράνειας  Ι= λΜR2  ξεκινάει από την βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας φ με ταχύτητα κέντρου μάζας υο  και γωνιακή ταχύτητα ωο  έτσι ώστε υο=R ωο

Α. Αν το κεκλιμένο επίπεδο είναι λείο ο τροχός φτάνει σε μέγιστο ύψος h Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Χρονική Διαφορά

Δύο σώματα Α και Β κινούνται στην ίδια κατακόρυφη .Το Α εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με υο κάποια στιγμή , ενώ το Β αφήνεται με χρονική διαφορά τ από ύψος h πάνω από την αρχική θέση του Α να κάνει ελεύθερη πτώση . Βρείτε τη χρονική διαφορά τ

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Μεταβολή Εντροπίας ΔS

Ποσότητα αερίου n-mol βρίσκεται περιορισμένο στο μισό μέρος ενός δοχείου με τη βοήθεια διαφράγματος .Η θερμοκρασία του αερίου είναι Τ, αν αποσύρουμε το διάφραγμα το αέριο θα καταλάβει όλο τον όγκο του δοχείου .Πόσο θα μεταβληθεί η εντροπία του αερίου(ΔS=;)

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Ταυτόχρονα στο τέρμα (Α λυκείου)

Δύο σώματα Α και Β βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο και απέχουν κατά d.Τα σώματα φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος κινούμενα κατακόρυφα στις εξής περιπτώσεις.

Περίπτωση Α: Αν τα αφήσουμε ελεύθερα χωρίς αρχική ταχύτητα με χρονική διαφορά 3s

Περίπτωση Β : Αν αφήσουμε το ένα ελεύθερο και στο άλλο δώσουμε αρχική ταχύτητα 45 m/s κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω.

Βρείτε : Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Δυνάμεις που δέχεται το υγρό

Ισοδιαμετρικός σωλήνας σχήματος U μικρής διατομής εμβαδού Α είναι ανοιχτός στα δύο άκρα του και περιέχει υγρό πυκνότητας ρ και μάζας Μ.Αρχικά το υγρό ισορροπεί μέσα στον σωλήνα . Ασκούμε στο αβαρές έμβολο δύναμη F τέτοια ώστε το υγρό να μετακινείται πάρα πολύ αργά

Α.  Ποια δύναμη δέχεται το έμβολο από το υγρό

Β. Ποια δύναμη δέχεται το υγρό από το έμβολο Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Δύναμη από τον άξονα περιστροφής

Μία ομογενής ράβδος περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο  με την επίδραση του βάρους της γύρω από ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο της .

Να αποδείξετε ότι η  δύναμη που δέχεται η ράβδος από τον άξονα όταν διέρχεται από κατακόρυφη θέση είναι κατακόρυφη.

Χωρίς την χρήση της επιτρόχιας επιτάχυνσης.

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Ανελαστική Κρούση Θέμα Β

Δύο σφαίρες Σ12 με μάζες m1 , m2 κινούνται με αντίθετες ταχύτητες και συγκρούονται κεντρικά. Αν η κινητική ενέργεια που χάνει η Σ1 είναι ελάχιστη , ενώ η κινητική ενέργεια που χάνει η Σ2 είναι μέγιστη .

Το κλάσμα της αρχικής κινητικής ενέργειας που έγινε θερμότητα είναι : Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
ΘΕΜΑ Δ 2016 Ρευστά Β γυμνασίου

Β Γυμνασίου ΘΕΜΑ Δ πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής 2016

Στον μακρινό πλανήτη Χ υπάρχει κάποιο υγρό και η πίεση της ατμόσφαιρας είναι αμελητέα. Έστω δύο πανομοιότυπα πηγάδια με το ίδιο υγρό, το ένα στον πλανήτη Χ και το άλλο στη Γη. Η πυκνότητα ρ του υγρού είναι ίδια και στους δύο πλανήτες. Μετράμε την πίεση στα δύο πηγάδια και βρίσκουμε ότι: Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Η φυσική του Νερόμυλου

Η λειτουργία ενός νερόμυλου βασίζεται  στην δύναμη  του νερού που εξέρχεται με μεγάλη ορμή  από στενό στόμιο (σφούνι) που βρίσκεται στο κάτω μέρος κωνικού δοχείου (βαένι ή βαγένι) και δίνει ώθηση στη φτερωτή η οποία  καθώς γυρίζει περιστρέφει τον άξονα στον οποίο είναι στερεωμένη, ο άξονας με την σειρά του γυρνά την πάνω μυλόπετρα .

Ο άξονας περιστροφής ονομάζεται αδράχτι που είναι αλλού τετράγωνος κι αλλού στρογγυλός . Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Ελαστική Κρούση σφαίρας-Ράβδου.

Σφαίρα μικρής ακτίνας και  μάζας m κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υο . Η υο είναι κάθετη σε οριζόντια ομογενή ράβδο μάζας Μ η οποία είναι ακίνητη στο οριζόντιο επίπεδο. Η κρούση σφαίρας –ράβδου είναι ελαστική . Να βρείτε την μέγιστη τιμή της μάζας Μ έτσι ώστε η ράβδος μετά την κρούση να αποκτήσει μέγιστη κινητική ενέργεια και να βρείτε τότε τον λόγο Κμετ/ Κπερ για τη ράβδο. Η μάζα της σφαίρας θεωρείται συγκεντρωμένη στο κέντρο της.

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα Ράβδου

Ομογενής ράβδος περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από  ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο της .Για τις  δύναμεις FΑ  και FB που δέχεται η ράβδος  από τον άξονα σε δύο διαφορετικές θέσεις Α και Β γνωρίζουμε τα εξής: Οι FΑ  και Fέχουν κατακόρυφη διεύθυνση   και  τα μέτρα τους διαφέρουν κατά 2,25mg. Βρείτε την μέγιστη γωνιακή της ταχύτητα συναρτήσει του μήκους της l και του g.

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Ισορροπία Ράβδου

Η ομογενής  ράβδος του σχήματος έχει μάζα m και ισορροπεί . να βρείτε τις δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο.(Δίδεται το g.)

Α.  Αν θ=30ο

Β. Αν η απόσταση ΟΑ είναι ίση με το μισό του μήκους l της ράβδου.

Page 1 of 4
1 2 3 4