Επαλληλία εξισώσεων κίνησης (ή αλλιώς οριοθετήσεις της