Συνδυαστική – επαναληπτική.


Συνδυαστική – επαναληπτική.

α.  Ποσότητα ΝΗ3(g)  και ισοδύναμη ποσότητα ΗCl(g),  διαβιβάζεται  σε δοχείο σταθερού όγκου  σε θερμοκρασία T1 = 500K και  αποκαθίσταται η παρακάτω Χ.Ι. στην οποία PΧ.Ι=10 αtm.

NH3(g)+ ΗCl(g)  € NH4Cl (s)  ΔH < 0

Ψύχουμε το δοχείο σε T2 = 400 K και  όταν αποκατασταθεί νέα  χημική ισορροπία,  το αέριομείγμα ασκεί πίεση,  της οποίας η τιμή είναι μια από τις παρακάτω.

Α.  10atm               Β.  8atm                   Γ . 6atm                 Δ. 12atm

  1. i. Στα 20s ή στα 0,5min , η στιγμιαία ταχύτητα της NH3(g)+ ΗCl(g)€ NH4Cl (s)  υπό σταθερή θερμοκρασία  είναι  μεγαλύτερη.
  2. ii. Αν η αρχική πίεση των αντιδρώντων ήταν 12,5 atm στους 500Κ, να βρεθούν οι α1, α2 και η Κc1.

β.  Ποσότητα NH3(g)), διαβιβάζεται στο μίγμα της Χ.Ι  και κατόπιν  το σύνολο των σωμάτων της νέας  Χ.Ι. , διαλύεται σε καθαρό νερό , που περιέχει σταγόνες δείκτη ΗΔ και προκύπτει διάλυμα  Δ  όγκου VL, στο οποίο βρέθηκαν: [NH4+]=0,1 M,  [NH3] = 0,1M  και [OH]=10-5 M.   Nα βρεθούν:

  1. i. Η σταθερά ιοντισμού (Κβ) της ΝΗ3 και η [Cl] και το ποσοστό της ΝΗ3 που υπάρχει στο δ/μα.
  2. ii. To pH του δ/τος Δ, μέχρι ποια αραίωση θα παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητο αν το αραιώναμε.

iii.   To χρώμα του δ/τος Δ , αν η βασική μορφή του δείκτη είναι μπλε , η όξινη κόκκινη και για  το δεικτη ΗΔ στο καθαρό νερό ισχύει [Δ] / [ΗΔ]=1/10.

  1. iv.  Από το διάλυμα  Δ,  0,1L ογκομετρούνται  με πρότυπο δ/μα ΗCl 0,1Μ.

Να βρεθεί στο ισοδύναμο σημείο  το χρώμα του δ/τος

  1. v. Σε 6 δοχεία, με τις αριθμητικές ενδείξεις 1ο,2ο,…. και 6ο που περιέχουν το καθένα στους 25οC υδατικό δ/μα,  μιας μόνο από τις ακόλουθες ενώσεις, βρήκαμε τα pH  πλήν του 3ου  και τα καταγράψαμε στον παρακάτω πίνακα.

3NH3Cl , CH3COONH4, NH4Cl, NH3, CH3COOH , CH3ΟΝα

Oτα τα διαλύματα είναι της ίδιας συγκέντρωσης  CM.

Nα συμπληρώσετε τον πίνακα να βρείτε το ω και να συγκρίνετε την ισχύ ΝΗ3-CH3NH2

 

pH   7    3   ω    11 13 5,5
Δοχείο   1ο   2 ο   3 ο    4 ο 5 ο 6 ο
Ένωση            

 

Η συνέχεια εδώ…

(Visited 1,197 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια