Μια συνθήκη για την Hen-Has.

Το  «πιστοποιητικό»  ενός  Ρ.Δ.  είναι   η   Ηen-Has.  H παραγωγή  της  Ηen-Has   βασίζεται  στις  γνωστές  προσεγγίσεις  : C- x≈C   και  C′+x≈C′   Έστω  το  Ρ.Δ.   HF/NaF  με   C/C′    αντίστοιχα. Σαν  αποδεκτό   όριο  προσέγγισης  δεχόμαστε το  10%.  [Η3Ο+]= χ=  Κa  C/C′.  Δεχόμαστε  ότι  C≥10x    ώστε  C-x≈C  και  C′≥10x   ώστε  C′ +x≈C′   και   θα  αναζητήσουμε  την  συνθήκη  που οι  προσεγγίσεις  ορίζουν.

C≥10x   ή  C≥10  Ka C/C′  ή   C′≥10Ka  (1)   και  C′≥10x   ή C′ ≥10 KaC/C′  ή    C′≥√10 Ka C (2)

Aπό (1) και  (2)   έχουμε→〈  C′≥max  [10Ka]  ^  [√10Ka C] 〉(3)  Συνθήκη  ισχύος  της   Ηen-Has.

Aπό  την  (3)  για   την  συνήθη   περίπτωση  όπου  C=C′  προκύπτει→  C=C′≥10Ka (4).   H  (4)  μας  δίνει   και  το  όριο   αραίωσης  ενός  Ρ.Δ.  π.χ.  με  Κa=10¯4  μπορούμε  να   αραιώνουμε  μέχρις  ότου  C=C′=10¯³M. Mετά   πάμε  τριώνυμο. (Δεν  συνηθίζεται  βέβαια,  αλλά  ούτε   και  απαγορεύεται.)

Όπου   Κa μπορούμε  να  έχουμε  Κb  π.χ.  ΝΗ3/ ΝΗ4CL

(Visited 522 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια