1η Γραπτή Εξέταση στο Μαγνητικό Πεδίο 2021-22

ΘΕΜΑ 2

Έστω ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΓΔ στο επίπεδο της σελίδας, με πλευρές δ=0,6m και γ=0,4√2m. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός, είναι κάθετος στο επίπεδο του τριγώνου και το ίχνος του Ο βρίσκεται σε σημείο της ευθείας ΑΓ. Ο αγωγός δημιουργεί στην κορυφή Α, μαγνητικό πεδίο έντασης ΒΑ και στην κορυφή Γ μαγνητικό πεδίο έντασης ΒΓ.

(i) Αν ένα από τα σημειωμένα διανύσματα 1,2,3 παριστάνει την ένταση του πεδίου στην κορυφή Γ, ποιο θα είναι αυτό; Αιτιολογείστε.

ii) Αν το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στην κορυφή Γ είναι ΒΓ, όπου ΒΓ= ½ ΒΑ, να προσδιορίσετε τη θέση του σημείου Ο από την κορυφή Α, όπου ο ευθύγραμμος αγωγός τέμνει το επίπεδο του τριγώνου.
iii) Αν το μέτρο της έντασης του πεδίου στην κορυφή Α είναι ΒΑ=6∙10-4 Τ, να βρείτε το μέτρο της έντασης στην κορυφή Δ του τριγώνου και να την σχεδιάσετε πάνω στο σχήμα. Να προσδιορίσετε τη διεύθυνση της ΒΔ, υπολογίζοντας το ημθ της γωνίας θ που σχηματίζει το διάνυσμα ΒΔ με την πλευρά ΔΑ του τριγώνου

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Visited 2,309 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
13 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Επαμεινώνδας Κατσάρας

Πολύ όμορφο διαγώνισμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε και από εμένα χθες.