Ο κανόνας του Lenz και η Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας

Εντάξει κύριε, για να πλησιάσει με σταθερή ταχύτητα ο ραβδόμορφος μαγνήτης το πηνίο, πρέπει να του ασκούμε δύναμη, το έργο της οποίας ισούται με την ενέργεια που εμφανίζεται στο κύκλωμα του πηνίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 688 times, 19 visits today)

Η διάμετρος του σύρματος, ο αριθμός των σπειρών και ο Lenz

Ένας κυκλικός αγωγός βρίσκεται γύρω από το κεντρικό τμήμα ενός πηνίου, με το επίπεδό του κάθετο στον άξονα του πηνίου. Το εμβαδόν κάθε σπείρας του πηνίου είναι S = 30 cm2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 997 times, 1 visits today)

Γραπτή Εξέταση στον Ηλεκτρομαγνητισμό

Ευθύγραμμος ακλόνητος αγωγός μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα Ι1=10Α. Δεύτερος αγωγός ΚΛ, μήκους L=0,2m, παράλληλος στον πρώτο, μπορεί να κινείται εφαπτόμενος πάνω σε δύο οριζόντιες παράλληλες ράγες, χωρίς τριβές, ενώ διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης Ι2. Το επίπεδο που ορίζουν οι δύο αγωγοί είναι οριζόντιο, ενώ βρίσκονται μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β.

Αν ο ΚΛ τοποθετηθεί σε απόσταση d=0,2m από τον ακλόνητο αγωγό Ι1 , παραμένει ακίνητος στη θέση αυτή.

Γ1. Ποιο το μέτρο της έντασης Β του κατακόρυφου ομογενούς μαγνητικού πεδίου;

Γ2. Αν ο ΚΛ τοποθετηθεί σε απόσταση x>d=0,2m από τον ακλόνητο αγωγό Ι1, τι είδους κίνηση θα εκτελέσει; Αιτιολογείστε πλήρως την απάντησή σας.

Γ3. Αν ο ΚΛ τοποθετηθεί σε απόσταση x<d=0,2m από τον ακλόνητο αγωγό Ι1, τι είδους κίνηση θα εκτελέσει; Αιτιολογείστε πλήρως την απάντησή σας.

Δίνεται: Κμ=10-7 Ν/Α2

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(Visited 1.910 times, 9 visits today)

Δύναμη Laplace και φθίνουσα ταλάντωση

 

Ο αγωγός ΚΛ έχει μήκος L , μάζα m και εμφανίζει αντίσταση R. Ο αγωγός μπορεί να κινείται στο οριζόντιο επίπεδο που ορίζουν οι αγωγοί Αx, Γy, οι οποίοι δεν εμφανίζουν αντίσταση (τα άκρα Α και Γ συνδέονται με αγωγό αμελητέας αντίστασης). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 905 times, 1 visits today)

Από ένα κυκλικό αγωγό σε κυκλικό αγωγό Ν ίσων σπειρών

Έχουμε έναν λεπτό, ομογενή και σταθερής διατομής αγωγό μήκους L. Με τον αγωγό αυτό φτιάχνουμε έναν κυκλικό αγωγό ακτίνας r, τον οποίο τροφοδοτούμε με ρεύμα έντασης Ι. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 800 times, 1 visits today)

Περίκεντρο και δύναμη Laplace

Μεταλλικό ορθογώνιο τρίγωνο διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι και βρίσκεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται στο τρίγωνο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 948 times, 1 visits today)

Θέμα Δ Επαναληπτικών 2019: Το πειράξαμε και παίξαμε

Στερεό σώμα Σ μάζας Μ αποτελείται από δύο κολλημένους ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R και 2R αντίστοιχα, όπου R όπως φαίνεται στο σχήμα 5. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 505 times, 1 visits today)

Επαναληπτικές εξετάσεις 2019 προσομοίωσης στη Φυσική

Μια ομογενής ράβδος μήκους ℓ=1m και μάζας Μ=2,88kg μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Ο, χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.605 times, 1 visits today)

ΘΕΜΑ Γ 2019: Το «πειράξαμε» και παίξαμε με τη μηχανική ενέργεια

Ένα κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=200N/m έχει το πάνω άκρο του στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου αναρτάται σώμα Σ1 μάζας m1=1Kg το οποίο ισορροπεί. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 876 times, 1 visits today)

Δυναμικές γραμμές: δύο, μία ή καμία

Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί μεγάλου μήκους βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και είναι κάθετοι μεταξύ τους. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.978 times, 1 visits today)

Ώθηση (μεταβολή ορμής) και ΑΑΤ από το 1993

Σώμα μάζας m=1,5Kg εκτελεί ΑΑΤ χωρίς τριβές και εκτός πεδίου βαρύτητας με περίοδο T=1s.
Τη στιγμή που το σώμα βρίσκεται στο μέσο του διαστήματος με άκρα το σημεία ισορροπίας Ο και το σημείο μέγιστης απομάκρυνσης Α και κινείται με ταχύτητα υ=1 m/s δέχεται στιγμιαία ώθηση με φορά από το Α προς το Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 704 times, 1 visits today)

2009-2019: Δέκα χρόνια ylikonet

Ήταν Αύγουστος του 2009, όταν ο Διονύσης ξεκίνησε το εγχείρημα που λέγεται www.ylikonet.gr Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.326 times, 1 visits today)
Page 1 of 14
1 2 3 4 5 6 14