Η μέγιστη απόσταση και η ακριβής συνάντηση

Δύο οχήματα Α και Β ξεκινούν ταυτόχρονα τη στιγμή to=0 από το ίδιο σημείο, το οποίο θεωρούμε ως αρχή του άξονα κίνησης xo=0. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 530 times, 3 visits today)

Γραπτή Εξέταση στο Εναλλασσόμενο & στην Η/Μ Επαγωγή

Πλαίσιο N σπειρών, με εμβαδό S η καθεμία, και ολικής αντίστασης RΠ , στρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από άξονα που βρίσκεται στο επίπεδό του και είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές του πεδίου, σχήμα (α). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 3,135 times, 1 visits today)

90+40=250! Τα μαθηματικά της φυσικής

Όταν αντιστάτης αντίστασης R διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα i1 =I1ημωt, σε χρονικό διάστημα Δt ελευθερώνεται στο περιβάλλον ενέργεια υπό μορφή θερμότητας ίση με 90J. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 973 times, 1 visits today)

Γραπτή Εξέταση στην Η/Μ Επαγωγή

Δύο χάλκινα οριζόντια σύρματα ΑΓ και ΔΖ, αμελητέας αντίστασης, απέχουν μεταξύ τους απόσταση L=0,5m. Τα άκρα Α,Δ συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R1=12Ω, ενώ τα άκρα Γ,Ζ με αντιστάτη αντίστασης R2=6Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 4,199 times, 1 visits today)

Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή και Γεωμετρία

Ένα σύρμα το οποίο παρουσιάζει αντίσταση ανά μονάδα μήκους R* , κάμπτεται σ’ ένα σημείο Ο, έτσι ώστε τα δύο τμήματα που προκύπτουν Οx , Oy να σχηματίζουν γωνία φ=60ο μεταξύ τους. Ένα άλλο σύρμα ΑΓ, όμοιο με το προηγούμενο, κινείται με σταθερή ταχύτητα υ κατά τη διεύθυνση της διχοτόμου της γωνίας φ, έτσι ώστε να είναι πάντα κάθετο στη διχοτόμο και να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα τμήματα Ox και Oy. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, κάθετο στο επίπεδο xOy. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 966 times, 1 visits today)

Μια απαγορευμένη άσκηση (5.66) ελαφρά “πειραγμένη”

Δύο παράλληλοι, οριζόντιοι αγωγοί Δχ, Ζy χωρίς αντίσταση, που απέχουν μεταξύ τους L=0,5m, συνδέονται στα άκρα τους με ιδανικό πηνίο (δηλαδή θεωρούμε αμελητέα την αντίστασή του). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 847 times, 1 visits today)

Ο κανόνας του Lenz και η Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας

Εντάξει κύριε, για να πλησιάσει με σταθερή ταχύτητα ο ραβδόμορφος μαγνήτης το πηνίο, πρέπει να του ασκούμε δύναμη, το έργο της οποίας ισούται με την ενέργεια που εμφανίζεται στο κύκλωμα του πηνίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,557 times, 1 visits today)

Η διάμετρος του σύρματος, ο αριθμός των σπειρών και ο Lenz

Ένας κυκλικός αγωγός βρίσκεται γύρω από το κεντρικό τμήμα ενός πηνίου, με το επίπεδό του κάθετο στον άξονα του πηνίου. Το εμβαδόν κάθε σπείρας του πηνίου είναι S = 30 cm2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,343 times, 1 visits today)

Γραπτή Εξέταση στον Ηλεκτρομαγνητισμό

Ευθύγραμμος ακλόνητος αγωγός μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα Ι1=10Α. Δεύτερος αγωγός ΚΛ, μήκους L=0,2m, παράλληλος στον πρώτο, μπορεί να κινείται εφαπτόμενος πάνω σε δύο οριζόντιες παράλληλες ράγες, χωρίς τριβές, ενώ διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης Ι2. Το επίπεδο που ορίζουν οι δύο αγωγοί είναι οριζόντιο, ενώ βρίσκονται μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β.

Αν ο ΚΛ τοποθετηθεί σε απόσταση d=0,2m από τον ακλόνητο αγωγό Ι1 , παραμένει ακίνητος στη θέση αυτή.

Γ1. Ποιο το μέτρο της έντασης Β του κατακόρυφου ομογενούς μαγνητικού πεδίου;

Γ2. Αν ο ΚΛ τοποθετηθεί σε απόσταση x>d=0,2m από τον ακλόνητο αγωγό Ι1, τι είδους κίνηση θα εκτελέσει; Αιτιολογείστε πλήρως την απάντησή σας.

Γ3. Αν ο ΚΛ τοποθετηθεί σε απόσταση x<d=0,2m από τον ακλόνητο αγωγό Ι1, τι είδους κίνηση θα εκτελέσει; Αιτιολογείστε πλήρως την απάντησή σας.

Δίνεται: Κμ=10-7 Ν/Α2

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(Visited 4,470 times, 1 visits today)

Δύναμη Laplace και φθίνουσα ταλάντωση

 

Ο αγωγός ΚΛ έχει μήκος L , μάζα m και εμφανίζει αντίσταση R. Ο αγωγός μπορεί να κινείται στο οριζόντιο επίπεδο που ορίζουν οι αγωγοί Αx, Γy, οι οποίοι δεν εμφανίζουν αντίσταση (τα άκρα Α και Γ συνδέονται με αγωγό αμελητέας αντίστασης). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,161 times, 1 visits today)

Από ένα κυκλικό αγωγό σε κυκλικό αγωγό Ν ίσων σπειρών

Έχουμε έναν λεπτό, ομογενή και σταθερής διατομής αγωγό μήκους L. Με τον αγωγό αυτό φτιάχνουμε έναν κυκλικό αγωγό ακτίνας r, τον οποίο τροφοδοτούμε με ρεύμα έντασης Ι. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 859 times, 1 visits today)

Περίκεντρο και δύναμη Laplace

Μεταλλικό ορθογώνιο τρίγωνο διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι και βρίσκεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται στο τρίγωνο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 998 times, 1 visits today)
Page 1 of 15
1 2 3 4 5 6 15