Η στιγμιαία ισχύς για να λειτουργεί κανονικά

Μια θερμική συσκευή έχει στο εναλλασσόμενο ρεύμα, στοιχεία κανονικής λειτουργίας Vεν,κ και Ρκ. Την συνδέουμε σε τάση της μορφής V = Vmaxημ(ωt). Συνέχεια ανάγνωσης

Ο ευθύγραμμος αγωγός και το πλαίσιο

Δίπλα  σε ένα ευθύγραμμο αγωγό πολύ μεγάλου μήκους που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, υπάρχει ένα ορθογώνιο αγώγιμο πλαίσιο ΑΓΔΕ. Ο αγωγός και το πλαίσιο ορίζουν κατακόρυφο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ακόμη κατακόρυφη κίνηση ράβδου

Η ράβδος ΚΛ μήκους ℓ = 1m , μάζας m = 2 kg και ωμικής αντίστασης R = 2Ω μπορεί να κινείται χωρίς τριβές, σε επαφή με τους λείους κατακόρυφους αγωγούς Αx και Γy παραμένοντας συνεχώς κάθετη σε αυτούς. Συνέχεια ανάγνωσης

Εκεί στο Νότο

Σωληνοειδές μήκους  L=5α και Ν σπειρών διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1 και έχει τον άξονα του κατακόρυφο. Κυκλικός αγωγός ακτίνας α διαρρέεται  από ρεύμα έντασης Ι2, περιβάλλει το σωληνοειδές, και το κέντρο του κυκλικού Κ βρίσκεται ομόκεντρα με τη σπείρα του ανώτερου υψομετρικά άκρου του σωληνοειδούς που χαρακτηρίζεται ως νότιος πόλος. Συνέχεια ανάγνωσης

90+40=250! Τα μαθηματικά της φυσικής

Όταν αντιστάτης αντίστασης R διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα i1 =I1ημωt, σε χρονικό διάστημα Δt ελευθερώνεται στο περιβάλλον ενέργεια υπό μορφή θερμότητας ίση με 90J. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια θερμάστρα για την καντίνα

Ένας ιδιοκτήτης καντίνας σε παραλία, αγόρασε μια θερμική συσκευή με στοιχεία κανονικής λειτουργίας 220V, 2200W. Η καντίνα χρησιμοποιούσε γεννήτρια Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα παλιό test στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

Στο διπλανό σχήμα, δίνονται ένα κύκλωμα Ε.Ρ. και η γραφική παράσταση της στιγμιαίας τάσης στα άκρα του αντιστάτη R με αντίσταση R=5Ω, σε συνάρτηση με το χρόνο. Συνέχεια ανάγνωσης

AC+AC…

I)Να υπολογίσετε την ενεργό ένταση του ρεύματος Ι=Ι01ημωt+ Ι02ημωt που διαρρέει έναν αντιστάτη σε σχέση με τα Ι01 και Ι02 Συνέχεια ανάγνωσης

Ο υπολογισμός της ενεργού έντασης.

Δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των εντάσεων σε συνάρτηση με το χρόνο, για τέσσερα ρεύματα τα οποία διαρρέουν έναν αντιστάτη. Συνέχεια ανάγνωσης

Η συνεύρεση συνεχούς και εναλλασσόμενου σε αντιστάτη

Σε ένα ωμικό αντιστάτη διαβιβάζουμε συγχρόνως ένα συνεχές σταθερό ρεύμα έντασης Ισ και ένα αρμονικά εναλλασσόμενο Ι0ημωt με ενεργό ένταση Ιε. Συνέχεια ανάγνωσης

Σημεία εφαρμογής δυνάμεων Laplace σε πλαίσιο.

Ένα ομογενές τετράγωνο πλαίσιο κατασκευασμένο από αγώγιμο υλικό διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα με φορά αυτή του σχήματος και ένταση Ι(2). Συνέχεια ανάγνωσης

Γραπτή Εξέταση στην Η/Μ Επαγωγή

Δύο χάλκινα οριζόντια σύρματα ΑΓ και ΔΖ, αμελητέας αντίστασης, απέχουν μεταξύ τους απόσταση L=0,5m. Τα άκρα Α,Δ συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R1=12Ω, ενώ τα άκρα Γ,Ζ με αντιστάτη αντίστασης R2=6Ω. Συνέχεια ανάγνωσης