Που θα αποκτήσει υορ;

Ο αγωγός ΚΛ του σχήματος μάζας m και μήκους ℓ, είναι οριζόντιος και μπορεί να κινείται κατακόρυφα, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς Αx και Γy χωρίς τριβές, μέσα σε ένα ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β (με φορά προς τον αναγνώστη και κάθετο προς τους Αx και Γy). Συνέχεια ανάγνωσης

Μια βολή προς τα πάνω και Επαγωγή (Μέρος 1ο)

Ο αγωγός ΚΛ του σχήματος (Α), μάζας m και μήκους ℓ, είναι αρχικά (t0=0) ακίνητος (υ0=0) , οριζόντιος στη θέση (1) και μπορεί να κινείται κατακόρυφα, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς Αx και Γy χωρίς τριβές, Συνέχεια ανάγνωσης

Εκτίμηση φορτίου μέχρι την οριακή ταχύτητα

Ο αγωγός ΚΛ μήκους ℓ=0,4m, ισορροπεί στη θέση που δείχνεται στο σχήμα, με την επίδραση μιας κατακόρυφης δύναμης F, μέτρου Fο=2Ν, σε επαφή με δύο κατακόρυφους αγωγούς Αx και Γy, οι οποίοι στα άνω άκρα τους συνδέονται μέσω αντίστασης R=0,2Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

Εκτίμηση χρόνου μέχρι την οριακή ταχύτητα

Εκτίμηση Χρόνου Διαδρομής μέχρι να αποκτήσει οριακή ταχύτητα

  (Η ιδέα της ανάρτησης στηρίζεται αποκλειστικά σε άσκηση (σύνδεσμος: εδώ) του καλού συνάδελφου

Θοδωρή Παπασγουρίδη , Συνέχεια ανάγνωσης

Κρούση και Επαγωγή.

Το σώμα μάζας mείναι μονωτής και κινείται, με ταχύτητα μέτρου υπάνω σε επιφάνεια με την οποία δεν παρουσιάζει τριβές. Πάνω στο m1 είναι στερεωμένο ακλόνητα , αγώγιμο τετραγωνικό πλαίσιο Π1 πλευράς α , αμελητέας μάζας. Συνέχεια ανάγνωσης

Εκτίμηση μήκους διαδρομής για οριακή ταχύτητα

Ο αγωγός ΚΛ του σχήματος, μάζας 0,5kg και μήκους ℓ=1m, μπορεί να κινείται οριζόντια, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς Αx και Γy χωρίς τριβές, μέσα σε ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, το οποίο εκτείνεται στην περιοχή που ορίζεται από τους αγωγούς Αx και Γy. Συνέχεια ανάγνωσης

Η παράσταση του ρεύματος και η κίνηση της ράβδου

Ο ευθύγραμμος αγωγός ΑΓ του κυκλώματος, που φαίνεται στο σχήμα 1, μπορεί να κινείται σε επαφή πάντα με τους παράλληλους ευθύγραμμους αγωγούς χ΄χ και ψ΄ψ. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο χρόνος και η ταχύτητα πτώσης του αγωγού.

Στο διπλανό σχήμα ο αγωγός ΑΓ, μπορεί να κινείται σε επαφή με δύο κατακόρυφους αγωγούς, xx΄ και yy΄, χωρίς τριβές. Μια αντίσταση R συνδέεται μεταξύ x και y, ενώ παρεμβάλλεται ένας ανοικτός διακόπτης δ. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ερμηνεία και ένας υπολογισμός

Ο αγωγός ΑΓ, κινείται σε οριζόντιο επίπεδο σε επαφή με δύο μεταλλικούς παράλληλους στύλους, μέσα σε ένα κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο, όπως στο πάνω σχήμα, με την επίδραση μιας σταθερής εξωτερική δύναμης μέτρου Fεξ=3Ν. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαφορές δυναμικού σε ένα ακίνητο τετράγωνο πλαίσιο

Στο εσωτερικό ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου, που δημιουργείται από ένα σωληνοειδές, βρίσκεται το συρμάτινο τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΖ του διπλανού σχήματος, πλευράς α, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές Συνέχεια ανάγνωσης

Χαρακτηριστικά της οριακής ταχύτητας.

Αφιερώνεται στον Γιάννη Κυριακόπουλο για τον λόγο που θα βρείτε μέσα στην άσκηση.

Ένα τετράγωνο πλαίσιο πλευράς L αφήνεται να πέσει ελεύθερα μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου B, που είναι κάθετο στο επίπεδο του πλαισίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα στον Ηλεκτρομαγνητισμό, 2020-21

Ο ευθύγραμμος, μεγάλου μήκους, κατακόρυφος αγωγός του σχήματος διαρρέεται από συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I με φορά προς τα πάνω και …

Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 13
1 2 3 4 5 6 13