Μια περιστροφή πλαισίου σε μαγνητικό πεδίο.

Ένα μεταλλικό ορθογώνιο πλαίσιο ΑΒΓΔ εμβαδού Α=0,4m2 και αντίστασης R=0,2Ω, βρίσκεται μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, με το επίπεδό του κατακόρυφο, όπως φαίνεται στο πρώτο σχήμα, όπου έχει σχεδιαστεί και η κάθετος στο πλαίσιο. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα θέμα με προεκτάσεις στην σύνθεση ταλαντώσεων

Τριφασική τάση παράγεται από τρία εντε­λώς όμοια πλαίσια (ή πηνία), τα οποία τοποθε­τού­νται σε έναν άξονα, έτσι ώστε τα επίπεδά τους να σχηματίζουν γωνία 120°. Συνέχεια ανάγνωσης

Απόδειξη ενεργού έντασης εναλλασσομένου ρεύματος

Αν και η απόδειξη της ενεργού έντασης είναι εκτός παραθέτω μια ευκολόπεπτη απόδειξη που να δικαιολογεί την τιμή του Iεν. Συνέχεια ανάγνωσης