Ισορροπία ρευματοφόρoυ αγωγού (2)

Ομογενής αγωγός ΑΟΓ μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο. Τα δύο τμήματα του αγωγού έχουν ίδια μάζα M και ίδιο μήκος L. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία ρευματοφόρoυ αγωγού (1)

 Ομογενής αγωγός ΟΑΓ μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο. Τα δύο τμήματα του αγωγού έχουν ίδια μάζα M και ίδιο μήκος L. Συνέχεια ανάγνωσης

Έτοιμος για ανατροπή ο ρευματοφόρος αγωγός!

Eυθύγραμμος αγωγός ΑΓ μήκους L, μάζας m και βάρους w ισορροπεί ευρισκόμενος πάνω σε δύο στηρίγματα στα σημεία Α και Δ (ΑΔ = 2L/3). O αγωγός βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο σταθερής έντασης Β. Η φορά της έντασής του μαγνητικού πεδίου δεν είναι γνωστή. Συνέχεια ανάγνωσης

Δώσε ρεύμα για να ξεκινήσω!

Eυθύγραμμος ομογενής αγωγός ΓΔ μάζας m = 2 kg και μήκους L = 0,6 m βρίσκεται ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο και μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,5 Τ. Η έκταση του μαγνητικού πεδίου και η φορά της έντασής του φαίνονται στο  σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Σε ποιες θέσεις θα ισορροπήσει η ράβδος;

Οι αγωγοί ΚΛ και ΝΞ έχουν αμελητέα αντίσταση. Απέχουν 1 m και ορίζουν κατακόρυφο επίπεδο.

Το ομογενές μαγνητικό πεδίο είναι οριζόντιο και ξέρουμε ότι Β = 1Τesla. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα Β θέμα του μέλλοντος

Ομογενής κύλινδρος μάζας ΜΚ = m και ακτίνας RΚ, βρίσκεται σε κεκλιμένο επίπεδο (μεγάλου μήκους) γωνίας κλίσης 30ο. Στο μέσο της επιφάνειας του κυλίνδρου, που φέρει ένα λεπτό αυλάκι, έχουμε τυλίξει πολλές φορές λεπτό,

Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο διαφορετικές επιταχύνσεις ενός κυλίνδρου

Γύρω από έναν ακίνητο ομογενή κύλινδρο έχουμε τυλίξει ένα μη εκτατό νήμα, αμελητέας μάζας, στο άκρο του οποίου ασκούμε μια σταθερή οριζόντια δύναμη F. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο δίσκος και ο κύλινδρος

 

 

Ο λεπτός ομογενής δίσκος ακτίνας R και μάζας m και ο ομογενής κύλινδρος του σχήματος ακτίνας r= ½ R και μάζας Μ=2m, στρέφονται γύρω από κατακόρυφο άξονα z, ο οποίος ταυτίζεται και με τον άξονα συμμετρίας τους, Συνέχεια ανάγνωσης

Kύλινδρος σε δύο κεκλιμένα επίπεδα

 

Η διαδρομή ΑΓΔΖ του σχήματος είναι λεία στο οριζόντιο τμήμα ΓΔ και στο δεξιό κεκλιμένο ΔΖ. Το αριστερό κεκλιμένο ΑΓ παρουσιάζει με τον εικονιζόμενο κύλινδρο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = εφφ, όπου φ η γωνία κλίσης του ΑΓ. Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν έρχονται τα κάτω πάνω…

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχουμε έναν ομογενή κύλινδρο, γύρω από τον οποίο έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα, το οποίο αφού περάσει από μια τροχαλία (με οριζόντιο το ελεύθερο τμήμα του) στο άλλο άκρο του έχουμε κρεμάσει ένα σώμα Σ μάζας m. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 101
1 2 3 4 5 6 101