Οι άξονες είναι εύθραυστοι … τώρα τελευταία.

Στο σχήμα βλέπουμε μία ράβδο μάζας m1 = 6 kg και μήκους ℓ = 1,25 m καθώς επίσης και έναν δίσκο μάζας m2 και ακτίνας r. Το άκρο Α της ράβδου είναι συνδεδεμένο μέσω άξονα στο κέντρο του δίσκου. Συνέχεια ανάγνωσης

… ή Υπάρχει και η….. μεταφορική κίνηση

Μια ράβδος στο άκρο νήματος ή Υπάρχει και η….. μεταφορική

Μια ομογενής ράβδος μήκους ℓ και μάζας m=0,6kg έχει προσδεθεί στο μέσο της Μ, μέσω αβαρούς και μη εκτατού νήματος, μήκους d=2m, με σταθερό σημείο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Κύλιση και με μία και με δύο δυνάμεις…

34

Ο ομογενής κύλινδρος του σχήματος μάζας m=1kg και ακτίνας R, ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής μ=0,5. Συνέχεια ανάγνωσης

Αβαρές νήμα και αβαρής ράβδος

ή Μεταφορική και Στροφική κίνηση

Μια ομογενής λεπτή ράβδος ΑΒ μήκους ℓ=2m συγκρατείται σε κατακόρυφη θέση, δεμένη στο άκρο οριζόντιου νήματος, μήκους επίσης ℓ, στο μέσον της Μ. Το άλλο άκρο του νήματος στερεώνεται σε σταθερό σημείο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Κύλινδρος vs Δακτύλιος

Α. Γύρω από ένα κύλινδρο, ο οποίος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο Α, έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα. Σε μια στιγμή τραβάμε το νήμα ασκώντας στον κύλινδρο μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, ό-πως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ροπή ζεύγους στη σύνδεση δύο ράβδων

Το στερεό s του σχήματος αποτελείται από δύο όμοιες ομογενείς λεπτές ράβδους ΟΑ και ΑΓ μάζας m και μήκους η κάθε μία, οι οποίες είναι συγκολλημένες στο άκρο τους Α, ώστε να σχηματίζουν μόνιμα ορθή γωνία. Συνέχεια ανάγνωσης

Διπλή Τροχαλία

H τροχαλία του σχήματος έχει μάζα Μ =2kg, ακτίνα R = 0,3m, είναι συμπαγής και ομογενής και φέρει ομόκεντρη κυκλική προεξοχή ακτίνας r = 0,1m. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ισορροπία και μια επιτάχυνση μέσω ελατηρίου

6121

Ο ομογενής κύλινδρος του σχήματος μάζας m=4kg και ακτίνας R, ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο, ενώ γύρω του έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο κινήσεις του ίδιου κυλίνδρου

Ο κύλινδρος του σχήματος  έχει μάζα m=4kg και ακτίνα R και στο κεντρικό του τμήμα φέρει εγκοπή ακτίνας r=0,5R. Στην εγκοπή έχουμε τυλίξει ένα αβαρές και μη εκτατό νήμα, στο άκρο του οποίου ασκούμε μια οριζόντια σταθερή δύναμη μέτρου F=16Ν. Συνέχεια ανάγνωσης

Υπολογίζοντας μια κρυφή δύναμη

Μια ομογενής ράβδος ΑΓ μήκους L=3m, μάζας Μ, έχει στο άκρο της Γ στερεωμένο σφαιρικό σώμα μικρών διαστάσεων μάζας m=1Kg, σχηματίζοντας στερεό σώμα S. Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν εμφανιστεί η τριβή…

Γύρω από ένα κύλινδρο, ο οποίος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο Α, έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα. Σε μια στιγμή τραβάμε το νήμα ασκώντας στον κύλινδρο μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Μειώνοντας την ύλη!

Ομογενής τροχός ακτίνας R = 0,2 m και μάζας Μ = 1 kg (η μάζα του είναι συγκεντρωμένη όλη στην περιφέρειά του) ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο (σημείο Α). Σε απόσταση x1 = 0,5 m από το σημείο Α υπάρχει ένα τραχύ επίπεδο (σημείο Β) με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβή ολίσθησης μ. Σε μια στιγμή, που θεωρούμε t = 0, ασκούμε στο κέντρο του τροχού μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F. Τη χρονική στιγμή t1 = 0,5 s το κέντρο μάζας του τροχού έχει μετατοπιστεί κατά ΑΒ, ενώ τη χρονική στιγμή t2 = 0,8 s έχει διανύσει απόσταση S2 = 0,6 m στο τραχύ επίπεδο.

α. Να βρεθεί το μέτρο της δύναμης .

β. Ποιος είναι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του τροχού και του μη λείου επιπέδου;

γ. Πόσες περιστροφές κάνει ο τροχός στο χρονικό διάστημα από 0 ως t2;

δ. Ποια είναι η ταχύτητα του σημείου επαφής του τροχού με το έδαφος κατά μέτρο και κατεύθυνση τη χρονική στιγμή t2;

ε. Ποια χρονική στιγμή το μέτρο της ταχύτητας του σημείου επαφής του τροχού με το έδαφος έχει στιγμιαία μηδενική ταχύτητα;

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 και ότι ο τροχός έχει συγκεντρωμένη όλη του τη μάζα στην περιφέρεια. Επίσης οι ακτίνες του τροχού έχουν αμελητέα μάζα.

Για το αν θα μειώναμε την ύλη πάτα ΕΔΩ

Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 5
1 2 3 4 5