ΗΕΔ από επαγωγή και ΗΕΔ από αυτεπαγωγή

Στο επόμενο κύκλωμα οι κατακόρυφες σιδηροτροχιές x′x και y′y έχουν μεγάλο μήκος, απόσταση ℓ = 0,5 m και μηδενική ωμική αντίσταση. Τα σημεία τους Μ και Λ συνδέονται με ωμικό αντιστάτη R = 0,4 Ω. Ένας ομογενής αγωγός ΚΝ μήκους ℓ = 0,5 m, μάζας m = 0,4 kg, συντελεστή αυτεπαγωγής L = 0,25 Η και ωμικής αντίστασης r = 0,1 Ω μπορεί να κινείται χωρίς τριβές πάνω στους αγωγούς Αx και Γy παραμένοντας συνεχώς οριζόντιος με τα άκρα του σε μόνιμη επαφή με αυτούς. Ο αγωγός ΚΝ συγκρατείται οριζόντιος και ακίνητος όπως φαίνεται στο σχήμα. Το κύκλωμα βρίσκεται εντός οριζόντιου ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης μέτρου Β = √0,3 Τ. Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας g = 10 m/s2.

Τη χρονική στιγμή t = 0 αφήνουμε ελεύθερο τον αγωγό ΚΝ να κινηθεί. Να μελετηθεί η κίνηση του και να παρασταθούν γραφικά η ταχύτητα και η επιτάχυνση του σε συνάρτηση με το χρόνο κίνησης.

Η συνέχεια εδώ.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια