Ράβδοι και απλή αρμονική ταλάντωση

Οι ομογενείς ράβδοι ΚΛ και ΜΝ έχουν μήκη L1 = L2 =1m (= L), ωμικές αντιστάσεις R1 = R2 = 1Ω (= R) και μάζες m1 και m2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,080 times, 12 visits today)

Ο υδροστρόβιλος

Υδροστρόβιλος (υδραυλική τουρμπίνα) είναι μια διάταξη η οποία τοποθετείται κατά τη ροή νερού. Καθώς το νερό διέρχεται από το εσωτερικό του υδροστροβίλου περιστρέφει  τα πτερύγια του. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,503 times, 2 visits today)

Τα δύο κιβώτια.

Τα δύο κιβώτια Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος έχουν μάζες m1 = 30kg και m2 = 10kg και αρχικά ήταν ακίνητα πάνω στο οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 664 times, 1 visits today)

Μια ακόμη κατακόρυφη κίνηση ράβδου

Η ράβδος ΚΛ μήκους ℓ = 1m , μάζας m = 2 kg και ωμικής αντίστασης R = 2Ω μπορεί να κινείται χωρίς τριβές, σε επαφή με τους λείους κατακόρυφους αγωγούς Αx και Γy παραμένοντας συνεχώς κάθετη σε αυτούς. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,417 times, 4 visits today)

Επαναληπτικό διαγώνισμα

Ένα επαναληπτικό διαγώνισμα αφιερωμένο σε  όλα τα παιδιά που θέτουν στόχους και παλεύουν για να τους πετύχουν!

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 6,632 times, 1 visits today)

Σύστημα σωμάτων

Τα σημειακά σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος έχουν μάζες ,m1=1Kg , m2=2Kg, εμφανίζουν συντελεστές τριβής μ12=0,2  με το οριζόντιο επίπεδο, ενώ είναι φορτισμένα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 884 times, 1 visits today)

Ταλαντώσεις σε κάθετες διευθύνσεις

Το σώμα Σ1 του διπλανού σχήματος είναι μια μικρή εντελώς λεία σφαίρα η οποία μπορεί να θεωρηθεί υλικό σημείο. Έχει μάζα m1 = 1kg και ισορροπεί ακίνητη στη θέση Ο. Οι μόνες δυνάμεις που ασκούνται σε αυτήν είναι η δύναμη F η οποία είναι σταθερής διεύθυνσης και φοράς, με μέτρο F = 20N και η δύναμη Ν της οποίας ο φορέας είναι η ευθεία που διέρχεται από το σώμα Σ1 και το σημείο Κ, η φορά της είναι πάντα προς το σημείο Κ και το μέτρο της δίνεται από τη σχέση Ν = 100•r (SI), όπου r η απόσταση του σώματος από το σημείο Κ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 821 times, 1 visits today)

Πλάγια κρούση

Δύο απόλυτα λείες ίδιες ελαστικές σφαίρες κινούνται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με σταθερές ταχύτητες. Τα μέτρα των ταχυτήτων είναι ίσα ενώ οι φορείς τους ταυτίζονται με τις ευθείες ε1, ε2 , όπως στο διπλανό σχήμα.  Στην αρχή του φαινομένου (to = 0) οι σφαίρες ισαπέχουν από το σημείο τομής των ευθειών.  Κάποια χρονική στιγμή οι σφαίρες συγκρούονται ελαστικά.  Η χρονική διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα. Μετά την κρούση: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,358 times, 5 visits today)

Ένας κύλινδρος και τρια βαρέλια

Ένας κύλινδρος και τρία βαρέλια αφήνονται ταυτόχρονα στην ίδια απόσταση από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ. Ο κύλινδρος Α έχει μάζα Μ και είναι συμπαγής και ομογενής. Τα βαρέλια Β, Γ, Δ είναι κούφιοι κύλινδροι. Οι παράπλευρες επιφάνειες τους έχουν αμελητέο πάχος, είναι κατασκευασμένες από διαφορετικά υλικά αλλά έχουν την ίδια μάζα m. Οι βάσεις τους (τα καπάκια των βαρελιών) έχουν αμελητέα μάζα. Τα τρία βαρέλια είναι γεμάτα με διαφορετικό υγρό το κάθε ένα. Τα υγρά θεωρούνται ιδανικά χωρίς ιξώδες. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 215 times, 1 visits today)

Κι αν η επαφή πλατφόρμας οριζοντιου επιπεδου δεν ειναι λεια;

Στο διπλανό σχήμα φαίνονται δύο σώματα Σ1 και Σ2 , ίσων μαζών, τα οποία ισορρο-πούν ακίνητα πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Το επίπεδο επαφής των Σ1 και Σ2 είναι οριζόντιο και ο συντελεστής τριβής μεταξύ τους είναι μ1 = 0,6 , ενώ ο συντελεστής τριβής μεταξύ του οριζόντιου δαπέδου και του Σ2 είναι μ2 = 0,1. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 ένα βλήμα ίσης μάζας με Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 209 times, 1 visits today)

Συμβολή κυμάτων και σύνθεση ταλαντώσεων

Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 αρχίζουν τη χρονική στιγμή t = 0 να εκτελούν στην αρχικά ήρεμη επιφάνεια υγρού αρμονική ταλάντωση της μορφής ψ = 0,4ημ(4πt) (SI).

i) Ποια η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ενός σημείου Σ1 στο οποίο η διαφορά φάσης των τα-λαντώσεων που εκτελεί λόγω των δύο κυμάτων είναι φ2 – φ1 = 4π/3;

ii) Σε πόσο χρόνο μετά την έναρξη της συμβολής το Σ1 περνά για πρώτη φορά από τη θέση ισορροπίας του; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 177 times, 1 visits today)

Test στο κύκλωμα LC

Στο κύκλωμα του σχήματος ο διακόπτης Δ είναι κλειστός ενώ ο μεταγωγός βρίσκεται στη θέση (1) για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι ίση με C = 0,1μF ενώ ο συντελεστής αυτεπαγωγής του ιδανικού πηνίου είναι L = 0,1H.  Η ΗΕΔ της ηλεκτρικής πηγής που συνδέεται με τον πυκνωτή είναι E2 = 20V.  Το πηνίο είναι συνδεμένο με ηλεκτρική πηγή, εσωτερικής αντίστασης r1=100Ω, η οποία έχει τοποθετηθεί  σε αδιαφανές κουτί. Κάποια χρονική στιγμή ανοίγουμε το διακό-πτη Δ, ενώ τη χρονική στιγμή t = 0 μεταφέρουμε το μεταγωγό στη θέση (2) πολύ γρήγορα και χωρίς να σχηματιστεί σπινθήρας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 69 times, 1 visits today)
Page 1 of 2
1 2