Δύο κύλινδροι και μια σανίδα σε ισορροπία: ΤΕΛΙΚΟ

Σε λείο οριζόντιο δάπεδο τοποθετούνται δύο κυλινδρικοί φλοιοί βαρών W1 και W2 με ακτίνες R και 2R αντίστοιχα, και πάνω τους τοποθετείται σανίδα βάρους W. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,786 times, 1 visits today)

Ράβδος σε τοίχο και δάπεδο.

Ράβδος μάζας m και μήκους l στηρίζεται στο δάπεδο και στον τοίχο, έτσι ώστε να ισορροπεί οριακά. Για τις περιπτώσεις που ακολουθούν, υπολογίστε τη γωνία φ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 845 times, 1 visits today)

Θέματα Β: Ισορροπία στερεού

Β2) Στο σχήμα έχουμε μια σκάλα ισοπλεύρου τριγώνου ΑΟΒ που ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με τα μέσα Γ και Δ των ΑΟ και ΟΒ αντίστοιχα, να είναι δεμένα με μη ελαστικά αβαρή νήματα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,912 times, 1 visits today)

Ποιες είναι οι δυνάμεις; (λείο ή τραχύ δάπεδο)

Ο κύλινδρος έχει μάζα Μ=9kg και στο σημείο Β ,έχει προσκολλημένη μια σημειακή μάζα m=1kg, έτσι ώστε η ακτίνα ΚΒ να είναι οριζόντια. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 501 times, 1 visits today)

Ισορροπία και ταλάντωση

Στο σχήμα ο κύλινδρος μάζας Μ και ακτίνας R, ισορροπεί οριακά. Στο σημείο Α , μέσω νήματος μη ελαστικού, δένουμε τον κύλινδρο με τη μάζα m, η οποία είναι προσαρτημένη σε ιδανικό κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 5,000 times, 1 visits today)

Ισορροπία και ροή ρευστού και μετά ταλάντωση

Δύο όμοια κυλινδρικά δοχεία Δ1, Δ2 εμβαδού βάσης Α=0.2m2, συνδέονται στη βάση τους με οριζόντιο σωλήνα διατομής ΑΣ=4cm2. Εντός του δοχείου Δ2 μπορεί να κινείται έμβολο μάζας m=20kg , που κλείνει αεροστεγώς αυτόν, και είναι δεμένο με ελατήριο σταθεράς k=500N/m, που το άλλο άκρο του είναι δεμένο στην οροφή. Το φυσικό μήκος του ελατηρίου είναι στη βάση του δοχείου. Στο έμβολο υπάρχει μια μικρή οπή εμβαδού Αο=1cm2 , που κλείνεται καλά με τάπα Τ2 . Στην κάτω βάση του δοχείου Δ1 υπάρχει όμοια οπή που κλείνεται με τάπα Τ1. Αρχικά τα δοχεία είναι άδεια . Ανοίγουμε τη βρύση παροχής Π=10-4 m3/s για t=2000s και μετά την κλείνουμε. To νερό ισορροπεί στα δύο δοχεία σε ύψη h1 και h2 .Δίνεται g=10m/s2.
1. Υπολογίστε τα ύψη h1 και h2
Συγκρατούμε το έμβολο στο ύψος h2 και ανοίγουμε ταυτόχρονα τις τάπες. 2. Α) Υπολογίστε τις αρχικές ταχύτητες υ1 και υ2 από τις οπές.
B) Εκφράστε τη δύναμη Fεξ. που ασκούμε στο έμβολο για να το συγκρατούμε, σε συνάρτηση του ύψους y1 της ελεύθερης επιφάνειας του νερού στο δοχείο Δ1 από τη βάση του δοχείου, με δεδομένο ότι το νερό που βγαίνει από την οπή στο έμβολο, απομακρύνεται αμέσως από το δοχείο με κατάλληλο τρόπο (αναρρόφηση).
3. Υπάρχει ροή νερού από τον οριζόντιο σωλήνα που συνδέει τα δύο δοχεία, όταν ανοίξουμε τις τάπες. Υπολογίστε την αρχική ταχύτητα υ στο Σ , καθώς και τη φορά της.
Όταν αδειάσουν τα δοχεία, αφήνουμε ελεύθερο το έμβολο να κινηθεί χωρίς τριβές με τα τοιχώματα.
4. Υπολογίστε τη χρονική στιγμή t που θα συγκρουσθεί με τον πυθμένα του δοχείου, καθώς και την ταχύτητα με την οποία θα συγκρουσθεί. Αμελείστε την αντίσταση του αέρα.

Απαντήσεις σε word και σε pdf

Αφιερωμένη στον φίλο Ντίνο Σαράμπαλη

(Visited 1,556 times, 1 visits today)

Πόση είναι η μάζα της ράβδου

Από τα άκρα ομογενούς ράβδου ΑΓ μήκους 3d και μάζας Μ, κρατούνται μέσω αβαρών μη ελαστικών νημάτων δύο όμοιοι λεπτοί δίσκοι μάζας m ο καθένας, και με τα νήματα τεντωμένα. Ο δίσκος 2 φέρει εγκοπή ακτίνας r=R/2, όπου είναι τυλιγμένο το νήμα πολλές φορές, ενώ στο δίσκο 1 είναι στην περιφέρειά του. Η ράβδος αναρτάται μέσω νήματος στο σημείο Δ. Αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο και παρατηρούμε ότι η ράβδος διατηρείται οριζόντια, όσο οι δίσκοι κινούνται.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κάθε δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι Icm=(1/2) mR^2 .
Α) Η μάζα M της ράβδου είναι
i) μηδέν ii) m/3 iii) m/2
Β) Αν μετά από χρόνο t ο δίσκος (1) έχει κάνει Ν1 περιστροφές , και ο (2) έκανε Ν2 , τότε
i) N2=2N1 ii) N2=N1 iii) N2=3N1
Δικαιολογείστε.
Απαντήσεις: σε word και σε pdf

(Visited 1,367 times, 1 visits today)

Ακροβάτης σε ποδήλατο μιας ρόδας

Ακροβάτης M=50kg βρίσκεται πάνω σε ποδήλατο μιας ρόδας, μάζας m=10kg, ακτίνας R=0.5m και ροπής αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής Ιm=3kgm^2 . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 666 times, 1 visits today)

Ούτε θραύση, ούτε χάσιμο επαφής

Πάνω σε γυάλινο μη ελαστικό τραπέζι ισορροπούν τα σώματα Σ2 και Σ3 δεμένα σε ιδανικό ελατήριο σταθεράς k.
Το όριο θραύσης του τραπεζιού είναι Τθ=120Ν. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 837 times, 1 visits today)

4ο Διαγώνισμα στη ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ 2020 σε όλη την ύλη.

Σε οριζόντιο δρόμο και κοντά σε κατοικημένη περιοχή, η τροχαία βάζει ‘’σαμαράκια’’, δηλαδή εξογκώματα του δρόμου Σ1 , Σ2 , Σ3, Σ4.., που απέχουν d μεταξύ τους, έτσι ώστε οι οδηγοί να μειώνουν την ταχύτητά τους. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 7,879 times, 1 visits today)

3ο Διαγώνισμα Φυσικής 2020 (σε όλη την ύλη)

ΘΕΜΑ Δ: Δύο πανομοιότυπες άκαμπτοι ράβδοι ΑΓ και ΑΟ συγκολλούνται στο Α έτσι ώστε να είναι κάθετοι μεταξύ τους, στο άκρο Ο υπάρχει άρθρωση και το σύστημά τους μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από το Ο σε κατακόρυφο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 10,256 times, 1 visits today)