STEM & ΦΥΤΕΜΜΑ(Γ) στα Α.Π.

1

Τι είναι το STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) και τι γυρεύει στα Α.Π.;

Η απάντηση θα μπορούσε να προκύψει με τη βοήθεια ενός άρθρου επισκόπησης, του 2019 (what are we talking about when we talk about STEM education? a review of literature)

Στο άρθρο μελετώνται 312 εργασίες και αναλύονται οι 19 από αυτές. Κριτήριο για την επιλογή αυτών των εργασιών αποτέλεσε η σύγκλιση των 4 αρθρογράφων ότι πληρούσαν αφενός μεν τα βασικά χαρακτηριστικά  και αφετέρου εξέφραζαν τις διάφορες εκδοχές της εκπαιδευτικής παρέμβασης STEM

τι είναι;

Μια προσπάθεια ενοποίησης των τεσσάρων αντικειμένων που δηλώνονται στο ακρωνύμιο, για την αντιμετώπιση των συνθηκών που προέκυψαν στην αγορά εργασίας απ’ την διεθνοποιημένη κοινωνία και οικονομία, μετά το 1990.

Αυτό το εκπαιδευτικό εγχείρημα δεν φαίνεται να είναι αυστηρά οριοθετημένο αλλά υπάρχει σύγκλιση στο ότι είναι προσανατολισμένο στη μελέτη και επίλυση προβλημάτων (κοινωνικών, οικονομικής διαχείρισης, περιβαλλοντικών). Το 55% των άρθρων που επισκοπήθηκαν δεν ορίζουν τη φύση της εκπαίδευσης STEM

Οι κυρίαρχες εκδοχές του είναι δύο:

Σύμφωνα με την πρώτη, προβλέπεται ενιαία διαχείριση και των τεσσάρων αντικειμένων ώστε να αναδειχθούν οι μεταξύ τους διασυνδέσεις και το τελικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα να υπερβαίνει την προσπέλαση του προβλήματος απ’ την σύνθεση των προσεγγίσεων από το κάθε αντικείμενο χωριστά

Η δεύτερη, αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιστήμες και τα μαθηματικά, ενώ ο μηχανολογικός σχεδιασμός και η ψηφιακή τεχνολογία λειτουργούν επικουρικά

Προφανώς η πρώτη εκδοχή επιδιώκει την ενοποίηση των χωριστών μέχρι σήμερα αντικειμένων των θετικών μαθημάτων, ενώ η δεύτερη – πιο συντηρητική, στοχεύει στην προσαρμογή των σημερινών Α.Π. στους νέους εκπαιδευτικούς ανέμους

η φύση των προβλημάτων που εφαρμόζεται η εκπαίδευση STEM

Η ολιστική εκδοχή της εκπαίδευσης STEM προκρίνει προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Η φύση αυτών των προβλημάτων ευνοεί τους μηχανολογικούς σχεδιασμούς (κυρίως εφαρμογές της ρομποτικής) και τις τεχνολογικές εφαρμογές (π.χ. λογισμικά μοντελοποίησης και υπολογισμών) να κανοναρχούν την ενοποίηση

Η πιο συντηρητική εκδοχή, με πρωταγωνιστές τις επιστήμες και τα μαθηματικά, επιλέγει προβλήματα που αντιστοιχούν στις παραδοχές που υπακούουν τα απλά επιστημονικά μοντέλα (π.χ. σχετικοποίηση των τριβών – αντιστάσεων, στρωτές ροές) και την επεξεργασία κανονικοποιημένων μετρήσεων

Οι συγγραφείς της επισκόπησης των άρθρων για την εκπαίδευση STEM, διερωτώνται για την εξάρτηση των τεσσάρων αντικειμένων του STEM απ’ τη φύση των προβλημάτων – πεδίων εφαρμογής αυτής της εκπαίδευσης. Συμπεραίνουν ότι προνομιακά επιστημονικά πεδία για το STEM αποτελούν οι μηχανολογικές εφαρμογές που λειτουργούν ως καταλύτης για την λειτουργική επικοινωνία των επιστημών και των μαθηματικών με αρωγό την τεχνολογία

ποσοτικά αποτελέσματα

Τα άρθρα που επισκοπήθηκαν, προέρχονται απ’ τις Η.Π.Α (64%) και ακολουθεί με 10% η Ταϊβάν

Αφορούν την εκπαίδευση στα πανεπιστήμια (34%), τα λύκεια (31%), τα γυμνάσια (14%), τα δημοτικά (14%) και τα νηπιαγωγεία (7%). Θα περίμενε ίσως κάποιος, το ερευνητικό ενδιαφέρον να εστίαζε περισσότερο στις χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπου η παρεχόμενη γνώση προσφέρεται περισσότερο για ενοποίηση

Οι κλάδοι με τη σειρά που πρωταγωνιστούν στις εφαρμογές των άρθρων που επισκοπούνται είναι οι μηχανολογικοί σχεδιασμοί & οι εφαρμογές τους (58%), οι επιστήμες (21%), η τεχνολογία (16%), ενώ τα μαθηματικά (0%) απουσιάζουν. Η απουσία της μαθηματικής διαχείρισης μάλλον θα σχετίζεται με την άρρηκτη εμπλοκή της με τα υπόλοιπα αντικείμενα

πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης STEM

εκτός απ’ τις αναφορές στην καλλιέργεια γνώσεων, διαδικασιών και στάσεων, που συναντάμε σ’ όλες τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τα αντίστοιχα Α.Π., η εκπαίδευση STEM υπόσχεται την διευκόλυνση της διασύνδεσης των επί μέρους κλάδων επιστήμης και τεχνολογίας

τι είναι το ΦΥΤΕΜΜΑ(Γ); 

2

Σύμφωνα με το Α.Π. φυσικής του 2023, αλλά και αυτό του 2015,

«το ακρωνύμιο ΦΥ.Τ.ΕΜ.ΜΑ.Γ, παραπέμπει στην ΦΥΣΙΚΗ, την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (εφαρμογές της Φυσικής στην τεχνολογία, αλλά και αξιοποίηση της τεχνολογίας ως εργαλείο μάθησης, όπως με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, των απτήρων και των αισθητήρων), την EΜ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (κατασκευαστικές εφαρμογές της επιστήμης αλλά και hands on activities στο εργαστήριο και την τάξη), τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (τα απαραίτητα για τη Φυσική) και την ΓΛΩΣΣΑ (αξιοποίηση της νεοελληνικής στο επιστημονικό λεξιλόγιο, αλλά και στην επιστημονική «ρητορική» και επικοινωνία)»

«Αυτή η μέθοδος εντάσσεται ως “παραλλαγή του sTEM, όπου το γράμμα s (Επιστήμη) έχει αντικατασταθεί από τα γράμματα ΦΥ (Φυσική) και μια επέκταση του sTEM σε sTEMΓ, όπου Γ: Γλώσσα”»

Ο εξειδικευμένος στόχος «της παραλλαγής του sTEM» περιγράφεται ως εξής:

«η σε βάθος και πλάτος αξιοποίηση των ιδεών και διασυνδέσεων που σχηματικά αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως sTEMΓ (ΦΥ.Τ.ΕΜ.ΜΑ.Γ). Η διασύνδεση αυτή περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των συνιστωσών του ΦΥ.Τ.ΕΜ.ΜΑ.Γ με ποικίλους τρόπους»

«δίνει έμφαση στην επίλυση προβλημάτων ανοιχτού τύπου και ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/-τριες να μάθουν …Αυτή η διαδικασία καλλιεργεί τις ικανότητες των μαθητών/-τριών να δημιουργούν καινοτόμες και δημιουργικές λύσεις σε προκλήσεις γύρω από διάφορα θέματα»

Ακολουθούν οι «ποικίλοι τρόποι» της προσέγγισης των τεσσάρων κλάδων + τη γλώσσα

«… προτείνει σε αρκετές περιπτώσεις τα περιεχόμενα να προσεγγιστούν με διαδικασίες εφαρμογής της πληθώρας των ψηφιακών εργαλείων που υπάρχουν. Κεντρικό ρόλο παίζει το ανοικτό λογισμικό βιντεο-ανάλυσης, ένα πανίσχυρο εργαλείο για την μοντελοποίηση των κινήσεων»

Ανατρέχοντας στους στόχους των κεφαλαίων των τριών λυκειακών τάξεων, βρίσκουμε σχετικά με την εξειδίκευση των ψηφιακών εργαλείων τα ακόλουθα:

 • οι απτήρες και οι αιθητήρες θα χρησιμοποιηθούν για παράσχουν πειραματικά δεδομένα
 • προτείνεται η εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση βολτομέτρων και αμπερομέτρων καθώς και με την εργαστηριακή μεθοδολογία
 • αλλά και τη διερεύνηση του ρόλου της φυσικής στις άλλες επιστήμες και την τεχνολογία

επίσης, επιδιώκεται η «οικειοποίηση της δομής μιας εργαστηριακής αναφοράς ως προσομοίωση μιας επιστημονικής εργασίας»

Σε ποια προβλήματα;

 • Στην ανάλυση της κίνησης ενός οχήματος σε δρόμο με σαμαράκια καθώς και στην απώλεια του καφέ που χύνεται όταν ο καταναλωτής βαδίζει, μέσω των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων
 • Στην ανάλυση ολυμπιακών αθλημάτων με τους διδασκόμενους νόμους της φυσικής

Το αν αυτά τα προβλήματα αποτελούν περιπτώσεις εκπαίδευσης STEM ή Διαθεματικής Προσέγγισης ή απλής εφαρμογής της φυσικής στην καθημερινή ζωή, αφορά την τυπολογία της Διδακτικής αλλά όχι την γόνιμη ένταξη τέτοιου τύπου προβλημάτων στις τάξεις και στα σχολικά εργαστήρια

αξιολόγηση;

3

Η σημερινή αλλαγή των Α.Π. δεν μπορεί παρά να δηλώνει την αδυναμία των προηγούμενων να ανταποκριθούν στις νέες εκπαιδευτικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η σύνταξη των νέων Α.Π. θα έπρεπε να βασίζεται σε τεκμηριωμένες εκθέσεις που να περιγράφουν τις αστοχίες των παλαιότερων στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην επίτευξη των στόχων τους

Σχετικά με την διαθεματική μάθηση, υπάρχει μεγάλη εμπειρία απ’ την εφαρμογή του Διαθεματικού Προγράμματος Σπουδών, αυτού με τα ακρωνύμια ΑΠΣ ΔΕΠΠΣ, απ’ το 2001. Είναι το Α.Π. που εξειδικεύτηκε στα διδακτικά εγχειρίδια των φυσικών επιστημών στα ελληνικά δημοτικά & γυμνάσια. Αυτά τα εγχειρίδια διδάσκονται μέχρι σήμερα. Υπάρχει επίσης κριτική αρθρογραφία για το μάθημα «Φυσική με Πειράματα», που εδώ και μια δεκαετία διδάσκεται στην πρώτη γυμνασίου και προκρίνει την διαδικαστική μάθηση. Δεν πρέπει να παραληφθούν ούτε οι εμπειρίες απ’ τις «ερευνητικές εργασίες με τη μέθοδο project» στο λύκειο που είχαν παρόμοια στοχοθεσία με την εκπαίδευση STEM

Πού δεν πήγαν καλά αυτά τα διαθεματικά εγχειρήματα; Σε ποιους απ’ τρεις βασικούς στόχους τους, τον γνωστικό, τον διαδικαστικό και στην καλλιέργεια στάσεων υστέρισαν απ’ τις διδασκαλίες που δεν ακολούθησαν παρόμοια μεθοδολογία;

Επιπλέον, γιατί οι ψηφιακοί αισθητήρες που επίσης βρίσκονται στις προθήκες των λυκειακών εργαστηρίων εδώ και είκοσι χρόνια, δεν πέτυχαν να αποτελέσουν βασικά εργαλεία της πειραματικής εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες;

Για ποιους λόγους ευελπιστούν οι συντάκτες των νέων Α.Π.  ότι τα 177.000 σετ ρομποτικής που άρχισαν να διανέμονται στα σχολεία δεν θα έχουν παρόμοια τύχη με τους «απτήρες»;

Αυτές οι αξιολογήσεις, δεν χώρεσαν στις εκτεταμένες εισαγωγικές γενικές θεωρήσεις των νέων Α.Π.

Αντίθετα, οι διαθεματικοί στόχοι των προηγούμενων  προγραμμάτων μετασχηματίζονται αναιτιολόγητα σε πιο σύνθετες παρεμβάσεις, όπως είναι η εκπαίδευση STEM

Τα προηγούμενα ισχύουν εξίσου και για την πειραματική διαχείριση του μαθήματος, που προτάσσεται στα Α.Π., τουλάχιστον απ’ το 1920 και σταθερά υπολείπεται στη διδασκαλία των επιστημών στη χώρα

Ας επισημανθεί και η έλλειψη συντονισμού στην επιχειρηματολογία εισαγωγής της  εκπαίδευσης STEM στα Α.Π. των τριών βαθμίδων. Τα Α.Π. δημοτικού και γυμνασίου προτάσσουν ως βασική επιδίωξη την «αειφόρο ανάπτυξη», όπως την αντιλαμβάνεται η UNESCO, ενώ στο λύκειο επιδιώκει η πιο γενικόλογη «προετοιμασία του μαθητή για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Στο δημοτικό αυτή η εκπαιδευτική προσέγγιση αποκαλείται STEM, στο γυμνάσιο STE(A)M, όπου Α: ARTS, ενώ στο λύκειο θεωρήθηκε αναγκαίο να εξελληνιστεί σε ΦΥΤΕΜΜΑ(Γ)

γιατί να συζητήσουμε για το STEM και το ΦΥΤΕΜΜΑ(Γ);

Πάντως όχι γιατί δονκιχωτικά προσβλέπουμε στην χωρίς εξειδίκευση μεταφορά καινοτόμων εκπαιδευτικών προτάσεων, με την ελπίδα ότι θα λειτουργήσουν ως πανάκεια στις πιέσεις που δέχεται η εκπαίδευση

4

Πολύ περισσότερο, αφού οι χωρίς επιχειρηματολογία άρρητοι στόχοι του νέου Α.Π. στο λύκειο, όπως προκύπτουν απ’ την ασφυκτική διεύρυνση της ύλης με προσθήκες ενοτήτων φυσικής ή και ολισθήσεις ενοτήτων από τάξη σε τάξη,

βασικά εξυπηρετούν την ενίσχυση του ρόλου της θεωρίας στη διδακτική πράξη έναντι της έμφασης που αποδίδεται  μέχρι τώρα στις ασκήσεις

Να επισημανθεί πως και αυτό το εγχείρημα υπονομεύεται από μια αστάθμητη τράπεζα θεμάτων, που ενδέχεται να καταστεί πρωταγωνιστής της διδασκαλίας, λόγω του κομβικού ρόλου της στην αξιολόγηση

Η ανάδειξη της εκπαίδευσης STEM στα νέα Α.Π. επιλέχτηκε γιατί η διαχείρισή της σχηματοποιεί τον τρόπο που διαχρονικά εισάγονται οι εκπαιδευτικές καινοτομίες στην εκπαίδευση της χώρας

Η χωρίς αξιολόγηση παρόμοιας κατεύθυνσης εκπαιδευτικών τάσεων (ανακάλυψη/ διερεύνηση/ διαθεματικότητα/ STEM/ STEAM/ ΦΥΤΕΜΜΑΓ), οδήγησε όσες απ’ αυτές εφαρμόστηκαν, σε αναθεώρηση ή απόρριψη και μάλιστα πολύ αργότερα απ’ τη εμφανή δυσκολία να διαχυθούν στο μέσο σχολείο

Γιατί τώρα θα ευδοκιμήσουν όταν η εμπειρική αντιμετώπιση των προβλημάτων (π.χ. ο καφές που χύνεται όταν περπατάμε) αποτελεί κοινό τόπο και η επεξεργασία του (με τις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις) απλά επιβεβαιώνει μια καλά εδρασμένη εμπειρία;

Απ’ την άλλη, πάντα θα βρίσκονται καλόπιστοι υπέρμαχοι των μαγικών λύσεων που κατά καιρούς θα αναφωνούν:

«επιτέλους! αντιγράψτε ένα καλό Α.Π. απ’ το εξωτερικό»

5

Γνωρίζουμε όμως ότι ενδιαφέροντα και φιλόδοξα εκπαιδευτικά εγχειρήματα, σημειώνουν αποτυχίες μετάγγισης σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα

Π.χ. το PSSC, με διδακτική υπόθεση την εκπαιδευτική «ανακάλυψη», απέτυχε όταν μεταφέρθηκε στη χώρα μας αλλά και όπου αλλού επιχειρήθηκε, απ την Γκάνα ως τις νήσους Σολόμωντα

Ίσως γιατί – παραθέτοντας το κύριο συμπέρασμα της επισκόπηση των άρθρων για τις εφαρμογές STEM με το οποίο ξεκίνησε η ανάρτηση,

«η επιτυχία της εκπαίδευσης STEM, εξαρτάται απ’ το που, το πώς, το για ποιόν και σε ποιες συνθήκες»

Και αυτή η εξειδίκευση δεν διακρίνεται στα νέα Α.Π., ενώ αποτελεί βασική προϋπόθεση για να καρπίσει το «φύτεμα» των όποιων διδακτικών καινοτομιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
27 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Γιώργο με κάνεις να ψάχνω μια και ιδέαν δεν έχω.
Θέλοντας να βρω το πιθανό περιεχόμενο βρήκα αυτό.
Μπερδεύτηκα χειρότερα.

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Βοήθησε αλλά….

 1. Το παρακάτω θα μπορούσε να προκαλέσει συζήτηση στο φόρουμ:
 2. comment image

  2 Τι θα αντικαταστήσουν αυτά τα όντως ευχάριστα και χαριτωμένα;
  Θα αντικαταστήσουν τα Μαθηματικά και τη Φυσική ή θα αποτελούν ξεχωριστό μάθημα, κάτι σαν την Τεχνολογία;

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Βλέπω επίσης όμορφες προτάσεις και παρεμβάσεις του Σαράντου.
Η κατασκευή πυκνωτή λ.χ. και χρήση του Τράκερ.
Αυτά θα διδάσκονται παράλληλα με τους πυκνωτές του χαρτιού και του μολυβιού ή θα τους εκτοπίσουν;
Το Τράκερ θα χρησιμοποιηθεί μετά τις επί χάρτου καταδιώξεις (τύπου Αχιλλέας-χελώνα) ή θα τις εκτοπίσει;

Το κυριώτερο που με απασχολεί είναι η τύχη των ομοίων τριγώνων σε μια τέτοια εκπαίδευση.

Θοδωρής Βαχλιώτης
12/05/2023 8:35 ΜΜ

Καλησπέρα κε Φασουλόπουλε. Εγώ θα γκρινιάξω λίγο. Science δεν είναι μόνο η Φυσική… Χαχα

Χαράλαμπος Κασωτάκης
Απάντηση σε  Θοδωρής Βαχλιώτης

Μέχρι να εφαρμοστεί το STEAM στην Ελλάδα θα …έχει αλλάξει το ακρωνύμιο. Ήδη έχει γίνει STREAM Science Technology Robotics Engineering Arts Mathematics και συνεχίζουμε

Αρης Αλεβίζος
Αρχισυντάκτης
13/05/2023 12:52 ΠΜ

Απλά για να δούμε τον συνολικό περίγυρο, επειδή το STEM δεν πάει μόνο του, εντάσσεται σε γενικότερες στοχεύσεις και σχεδιασμούς.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012)

 “Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα” COM (2012) 669 τελικό

………………………..

2.1. Δημιουργία δεξιοτήτων για τον 21ο αιώνα

οικονομία γνώσης: απαιτούνται άτομα με υψηλότερες δεξιότητες: προσόντα τριτοβάθμιας από 29% (2010) στο 34% (2020) και θέσεις χαμηλής ειδίκευσης από 23% (2010) στο 18% (2020)

εγκάρσιες δεξιότητες

κριτική σκέψη, πρωτοβουλία, επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία

επιχειρηματικές δεξιότητες

για νέες επιχειρήσεις αλλά απασχολησιμότητα νέων. Μόνο 6 χώρες έχουν ειδική στρατηγική. 2013: οδηγίες πολιτικής για χρήση από το δημοτικό και μετά / δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια: ευκαιρίες για ίδρυση επιχειρήσεων ως επιλογή σταδιοδρομίας / διασύνδεση με επιχειρήσεις (πραγματικό κόσμο)/ όλοι οι νέοι να έχουν μια πρακτική επιχειρηματική εμπειρία πριν αποφοιτήσουν από την υποχρεωτική εκπαίδευση/ συνεργασία με ΟΟΣΑ για αυτοαξιολόγηση / προώθηση ιδρυμάτων επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες

δεξιότητες STEM (Science – Technology – Engineering – Maths)

παραμένει υψηλή ζήτηση για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε τομείς υψηλής έντασης έρευνας – τεχνολογίας / περισσότερες γυναίκες

στοιχειώδεις δεξιότητες

ικανότητα γραφής, ανάγνωσης, αριθμητικής, βασικών μαθηματικών και θετικών επιστημών / πύλη εισόδου για απασχόληση – κοινωνική ένταξη/ υποστήριξη από προσχολική αγωγή μέχρι εκπαίδευση ενηλίκων / έρευνες PISA, PIRLS, PIAAC

εκμάθηση γλωσσών

ικανότητα ομιλίας – παράγοντας ανταγωνιστικότητας / αναγκαίες για κινητικότητα / τις χρειάζονται οι επιχειρήσεις

επαγγελματικές δεξιότητες

υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ εκπαίδευσης – χώρου εργασίας/ οι επενδύσεις σε ΕΕΚ ζωτικές για καινοτομία, ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα / αξία διττών συστημάτων ΕΕΚ : οι χώρες που εφαρμόζουν τέτοια συστήματα συνδέουν την κατάρτιση με τη ζήτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Αντίθετα στη Ν. Ευρώπη τα συστήματα υστερούν ως προς τη συμμετοχή, την ποιότητα, τα αποτελέσματα και στην ελκυστικότητα. Προτείνονται συστήματα μάθησης με βάση την εργασία και κυρίως διττά. όπως μαθητεία. / να εφαρμοστεί και στην τριτοβάθμια / ανανέωση προγραμμάτων σπουδών, ενεργή συμμετοχή ΜΜΕ, προσαρμογή στις περιφερειακές συνθήκες, διαπερατότητα από ΕΕΚ προς τριτοβάθμια / ιδίως δεξιότητες: ΤΠΕ, υγεία, τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, θαλάσσια οικονομία, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας / χρήση των EQF,ECVET,EQAVET

Κατευθύνσεις πολιτικής:

– η μάθηση με βάση την εργασία πρέπει να αποτελέσει κεντρικό πυλώνα των συστημάτων ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη

– Δεκέμβριος 2012: μνημόνιο υπουργών για ΕΕΚ

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Καλημέρα παιδιά.
Ακόμα και αν παραμερίσουμε όσα αναφέρει ο Άρης, το αποτέλεσμα μάλλον θα είναι
παραγωγή “κουτών” ανθρώπων με δεξιότητες.
Ας το δούμε σαν άνθρωποι της δουλειάς. Τα θετικά μαθήματα είναι και μια άριστη
πρόφαση ώστε τα παιδιά να συναντήσουν και να λύσουν προβλήματα. Έτσι θα
αποκτήσουν μια καλλιέργεια.
Λόγου χάριν το να βρεις στο χαρτί το λόγο δύο ευθυγράμμων τμημάτων θα βάλει το μυαλό σου να δουλέψει περισσότερο από το να τον βρεις με το geogebra.
Το να βρεις αν θα ξεχειλίσει το ποτήρι όταν λιώνει το παγάκι είναι μια νοητική διαδικασία που κάτι σου αφήνει, ακόμα και αν δεν ασχοληθείς με τη Φυσική, γενόμενος π.χ. παθολόγος.
Η αναζήτηση ισοδυναμικών σημείων σε ένα πολύπλοκο κύκλωμα κάνει την κεφάλα σου καλύτερης ποιότητας.
Αν δουλέψει το μυαλό σου γίνεσαι καλύτερος προγραμματιστής.
Η επαφή με τη Μαθηματική Λογική σε βοηθάει σε πράγματα που δεν φαντάζεσαι.
Καλή δεξιότητα είναι το να κάνεις ένα 3D σχήμα στο Geogebra αλλά πόσο θα ταλαιπωρηθείς αν δεν έχεις ιδέα από Στερεομετρία;
 
Δεν θα αρνηθώ την αξία δεξιοτήτων που αποκτάμε μέσω κατασκευών και πειραμάτων. Όμως δεν συγκρίνονται με την αξία της σκέψης και της επαφής με αφηρημένες έννοιες.

Δείτε τον «μαθητευόμενο μάγο» από τη «Φαντασία» του Ντίσνεϋ τι προκάλεσε. Έχω την αίσθηση ότι μαθητευόμενοι μάγοι προτείνουν αβασάνιστα διάφορες «πρωτοτυπίες» και εντυπωσιάζουν. Έχουν σταθμίσει τα οφέλη της παραδοσιακής οδού;

Τελευταία διόρθωση6 μήνες πριν από Γιάννης Κυριακόπουλος
Χριστόπουλος Γιώργος

“Δεν θα αρνηθώ την αξία δεξιοτήτων που αποκτάμε μέσω κατασκευών και πειραμάτων. Όμως δεν συγκρίνονται με την αξία της σκέψης και της επαφής με αφηρημένες έννοιες.” . Συμφωνώ. Επικουρικά θα πώ ότι η ” αξία της σκέψης και της επαφής με αφηρημένες έννοιες.” προηγείται των δεξιοτήτων και των πειραμάτων.

Αποστόλης Παπάζογλου
Διαχειριστής

Καλημέρα σε όλους. Παλιά λέγαμε “η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας”. Οι καιροί προκρίνουν χρησιμοθηρική “γνώση” και know how λογικές με ολιστικές προσεγγίσεις. Οι καιροί επιβάλλουν ακόμα και αλλαγή εργασιακού αντικειμένου ανά πενταετία. Φυσικά είναι καλοδεχούμενη η διασύνδεση των αντικειμένων, αλλά νομίζω ότι κανείς πρέπει να θεμελιώνει το μέρος, για να φιλοδοξεί να πάει προς το όλον. Ο Γιάννης έχει γράψει πολλές φορές, ότι η αρκούδα μάθαινε να χορεύει σαν τη Βιουγιουκλάκη. Ήταν όμως η Βουγιουκλάκη; Ειδικός δεν είμαι επί των θεμάτων, αλλά βλέπω λίγο από όλα και τίποτα. Άραγε στο σημερινό κόσμο θα είχε θέση ο Homo Universalis; Μάλλον όχι, οπότε ολαταχώς προς Homo Φυτεμμα(γ)alis.

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Γιώργο οι “τριβές στους τροχούς” και η “δύναμη που πρέπει να υπερνικήσει την αδράνεια” φωνάζουν ότι δεν έχουν συνταχθεί από Φυσικό. Αυτός θα διδάξει και το κομμάτι του μαθήματος που αναλογεί στη Φυσική;
Το μάθημα θα ανατεθεί σε μία γκάμα διαφορετικών ειδικοτήτων. Σε άτομα με διαφορετικές κουλτούρες.
Κανένα πρόβλημα αν είναι απλά ένα πρόσθετο μάθημα που θα αντικαταστήσει την Τεχνολογία.
Ποια μαθήματα θα αντικατασταθούν από το φύτεμα;
Κανένα;
Μαθηματικά και Φυσική;
Φυσική μόνο;
Φυσική μαζί με Χημεία;

Θα είναι ο διάδοχος του πρότζεκτ;

Η όλη ιστορία είναι προτάσεις μαθητευόμενων μάγων που άλλοι προκρίνουν για να παριστάνουν τους πρωτοποριακούς και άλλοι για λόγους συντεχνιακούς;

Θεωρώντας Γεωμετρία και Μηχανική ως μαθήματα με ανυπολόγιστη προσφορά, είμαι κουμπωμένος όταν ακούω προτάσεις τροποποιητικές.

Υ.Γ.
Αντιπαθώ να μιλάω γενικά. Γενικά μιλούν όσοι δεν γνωρίζουν ένα θέμα και όσοι θέλουν να σε εξαπατήσουν. Αν έβλεπα συγκεκριμένες προτάσεις για αναλυτικό πρόγραμμα αντί προτζεκτακίων δήθεν διαθεματικών, θα σχολίαζα καλύτερα.

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Διαβάζω:
Στη διδασκαλία με μεθοδολογία STEM υπάρχει μετασχηματισμός της δασκαλοκεντρικής μεθόδου μάθησης σε ανακαλυπτική – διερευνητική μάθηση. 

Δηλαδή;
Σε ποιο βαθμό και σε ποια έκταση;
Θα ανακαλύψουν (καθοδηγούμενοι έστω) το θεώρημα Στάινερ;
Το θεώρημα Βαρινιόν;
Τους τύπους της Κινηματικής υλικού σημείου και Στερεού σώματος;
Σχετική ταχύτητα.
Τις αδρανειακές δυνάμεις;
Τη διαστολή του χρόνου;

Αν για τα προγούμενα ακούσουμε κάτι σαν “γιατί όχι;”, για τα επόμενα;
Δύναμη σημείου ως προς κύκλο.
Πυθαγόρειο.
Απολλώνιο κύκλο.
Εμβαδόν κύκλου.
Επίλυση δευτεροβάθμιας.
Διαίρεση πολυωνύμων.

κ.λπ.

Θα παρουσιασθούν τα παραπάνω “μη δασκαλοκεντρικά”;
Κάποιοι μπορεί να γράψουν κάποιο “ανακαλυπτικό” σενάριο για τα προηγούμενα.
Με ένα καλό στοίχημα μπορώ και εγώ να γράψω “ανακαλυπτικό” σενάριο γι αυτά, αλλά πόσες ώρες θα κρατήσει η “ανακάλυψη” της φυγοκέντρου;
Όσο κράτησε η ανακάλυψη της διατήρησης της ορμής στα τραπέζια του PSSC ;

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Αρκετοί μπορούν να φέρουν τη μεσοκάθετο του ΑΒ:
comment image

Ποιος ο λόγος αφού γίνεται με ένα κλικ;
comment image

Το θέμα αξίζει αν μάθεις να αποδεικνύεις ότι όντως αυτή είναι η μεσοκάθετη.
Αξίζει διότι δουλεύει η κεφάλα σου.
Μια κεφάλα που έμαθε να δουλεύει θα μπορέσει ευκολότερα να επιλύσει ένα κύκλωμα συνεχούς ή εναλλασσόμενου, να βρει ποια ταχύτητα αποκτά σφαίρα που κατεβαίνει από κεκλιμένο σε οριζόντιο, να βρει σε πόση ώρα αδειάζει ένα βαρέλι κ.λ.π.
Ας μην ασχοληθεί με τίποτα από αυτά. Μαθαίνει να σκέφτεται και αυτό είναι αυτοσκοπός. Θέλουμε ανθρώπους που να μπορούν να σκέφτονται ή θέλουμε άτομα σαν τους Β , Γ και Δ του “Θαυμαστού καινούριου κόσμου” του Άλντους Χάξλεϋ;

Τελευταία διόρθωση6 μήνες πριν από Γιάννης Κυριακόπουλος
Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

….αυτά που εσύ προβάλεις, εκτιμάς κι αγαπάς (π.χ. γεωμετρία και εννοιολογική φυσική) στη σύγχρονη κατανομή εκπαίδευσης ευνοούνται απ τα σχολεία αριστείας.
Και αυτό είχα στο μυαλό μου όταν έγραψα τα περί Α, Β, Γ, Δ (έφαγα το Ε) από τον Χάξλευ.
Οι Α ήταν σοβαρά στελέχη, με τους Α+ επιστήμονες και κυβερνήτες.
Οι Β ήταν καλοί για γραμματείς, πωλήτριες κ.λ.π.
Κάποια σχολεία θα διαφημίσουν:
-Εμείς παράγουμε σκεπτόμενους ανθρώπους και όχι παιδάκια που παίζουν με ρομποτάκια και χειρισμό του τράκερ.

Τελευταία διόρθωση6 μήνες πριν από Γιάννης Κυριακόπουλος
Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

…..αυτές οι παρεμβάσεις, σύμφωνα με αυτές τις μαρτυρίες, βελτιώνουν τις χειριστικές ικανότητες των μαθητών (διαδικαστική γνώση) και τις στάσεις τους απέναντι στην επιστήμη.
Ένας μη σκεπτόμενος (ένας Β) αμφιβάλλω αν έχει θετική στάση απέναντι στην Επιστήμη. Το μόνο που μπορεί είναι να παπαγαλίζει ατάκες περί ανορθολογισμού. Δεν έχει έρθει σε επαφή με την “απόδειξη” ούτε με τη λογική. Δεν γνωρίζει να συντάξει την αντίθετη της πρότασης:
-Υπάρχουν κράτη που όλοι τους οι πολίτες είναι μαύροι.
Έτσι και δέχονται και διατυπώνουν εσφαλμένους συλλογισμούς. Είναι πιθανότερα θύματα ανορθολογικών θεωριών.

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

…..λειτουργική χρήση της γνώσης που εκφράζεται απ’ τις επιστήμες και τα μαθηματικά θα κατακτήσει μόλις μονοψήφιο ποσοστό των αποφοίτων, με οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστημα.
Τι θα πει αυτό;
Ότι ένα μονοψήφιο ποσοστό θα διακριθεί στις Επιστήμες και τα Μαθηματικά;
Και τι έγινε.
Όσοι κουράσουν την κεφάλα τους αναγκαζόμένοι να λύσουν προβλήματα οφελούνται. Ακόμα και αν μετά το σχολείο γίνουν μπάρμαν ή πωλητές ρούχων.
Το μυαλό δεν είναι σαν το αυτοκίνητο που όσο πιο αδούλευτο είναι, τόσο καλύτερο.

Τα θετικά μαθήματα (πέραν των όποιων γνώσεων) είναι και μια καλή πρόφαση για να λύνεις προβλήματα. Το πρόβλημα με τα κόκκινα και μαύρα καπέλα ούτε σε κάποια γνώση στηρίζεται, ούτε απορρέει από κάποιο σχολικό μάθημα. Προσφέρει όμως.
Το πρόβλημα με τη γάτα και το τραίνο στοιχειώδη κινηματική γνώση προϋποθέτει, όμως σε μαθαίνει να σκέφτεσαι. Να λες “αν πήγαινε ανάποδα τότε…” Αυτό το “αν….” θα σε βοηθήσει σε πρόβλημα Ηλεκτρομανγητισμού στο οποίο συγκρίνεις δύο μαγνητικά πεδία. Ίσως σε βοηθήσει αν είσαι Νομικός και ψάχνεις δεν ξέρω τι. Ίσως δεν σε βοηθήσει σε τίποτα πέραν του ότι απολαμβάνεις να λύνεις γρίφους από βιβλία και περιοδικά.

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Η Θεά Διαθεματικότητα.
Κάποιος θα ανακαλύψει ότι οι μαθητές αντιπαθούν την Ιστορία.
θα προτείνει διεύρυνση ΙΚΟΤΕΠΟΛ (Ιστορία-Κοινωνία-Τέχνη-Πολιτισμός).
Θα διδάσκεται από Φιλολόγους, Κοινωνιολόγους, Θεολόγους, Νομικούς, αποφοίτους της Καλών Τεχνών και τμημάτων Ιστορίας Τέχνης.

Χαράλαμπος Κασωτάκης

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη διδασκαλία της Φυσικής στην Αμερική, μια χώρα που η διδακτική της φυσικής είναι έτη φωτός μπροστά από πολλές άλλες, όπως καταγράφεται από δεκάδες αντίστοιχες έρευνες είναι ότι η φυσική διδάσκεται ακόμα και σε “λυκειακό επίπεδο” εκεί από μη φυσικούς κάποιοι από τους οποίους είναι αδιάφοροι ή αισθάνονται ακόμα και απέχθεια για τη φυσική και σίγουρα δεν έχουν πάθος και μεράκι για αυτήν. Έχουμε την τάση να αντιγράφουμε την Αμερική λιγότερο στα καλά της αλλά κυρίως στα κακά της. Εμπρός λοιπόν για μαθήματα τύπου Φυσικής που διδάσκονται ακόμα και από καθηγητές οικιακής οικονομίας (ναι έχει συμβεί στο νομό μου πριν από 40 χρόνια), μαθηματικούς (πέρυσι μια μαθηματικός δίδασκε φυσική στην κόρη μου), βιολόγους, χημικούς, γεωλόγους αλλά και …θεολόγους στα πλαίσια του αγγλικού STREAM: SCIENCE ENGINEERING RELIGION ARTS MATHEMATICS.

Τελευταία διόρθωση6 μήνες πριν από Χαράλαμπος Κασωτάκης